Introduksjonsprogram – resultater for 2017

Nesten halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program i 2017. Det viser nye tall fra IMDi.

Sist oppdatert: 24. oktober 2018

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) publiserer i dag tall som viser overgang til arbeid og utdanning rett etter endt introduksjonsprogram i 2017. Her får vi også de første resultatene for noen av de mange flyktningene som kom høsten 2015.

– Nesten halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet gikk direkte ut i arbeid eller utdanning i 2017. Blant de flyktningene som ankom Norge fra og med høsten 2015 ser vi at resultatene ligger på samme nivå som for andre som avsluttet sitt program i 2017, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Store forskjeller i resultater mellom kvinner og menn 

Mens over 5 av 10 av alle menn gikk direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program, gjorde kun 3 av 10 kvinner det samme. Gapet i resultater mellom kvinner og menn har holdt seg stabilt over flere år. Forklaringen ligger delvis i at kvinnene ved ankomst har lavere utdanningsnivå enn menn, men selv med samme utdanningsnivå er forskjellene betydelige. 

– Disse resultatene viser at det er behov for å fornye og forbedre introduksjonsprogrammet, slik at flere kommer i jobb og kan delta i samfunnet. Særlig må vi få flere av kvinnene ut jobb og utdanning. Vi må sørge for at alle flyktninger får bedre kompetanse, som også dekker arbeidslivets behov. Jeg vil om kort tid legge frem regjeringens integreringsstrategi hvor vi vil peke på flere konkrete tiltak slik at vi lykkes bedre med å få flere i jobb og utdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.  

Variasjoner mellom grupper

De største nasjonalitetsgruppene som deltok i introduksjonsprogrammet i 2017 er fra Eritrea, Syria og Somalia. Av de er det deltakere fra Eritrea og Syria som trekker opp resultater, mens deltagere fra Somalia trekker ned.
– Når kun 3 av 10 deltakere fra Somalia går over i arbeid og utdanning rett etter programmet, gir dette grunn til bekymring. Deltagere som kommer fra Somalia har det laveste utdanningsnivået av alle deltagere i programmet, men det forklarer ikke hele forskjellen i resultater. Vi må ha ekstra oppmerksomhet på innhold og kvalitet i programmet for denne gruppen framover, sier Rieber-Mohn.

Stor variasjon i kommunenes resultater

Som tidligere undersøkelser viser, er det også i 2017 store forskjeller mellom kommunens resultatoppnåelse. Omtrent alle kommuner har tiltak som gir formelle kvalifikasjoner og arbeidstrening – men disse tiltakene brukes for sjeldent. Kun 38 prosent av tiltakene er rettet mot arbeidslivet og 26 prosent av tiltakene er rettet mot utdanning.

– Dette er et paradoks. Hele poenget med introduksjonsprogrammet er at flyktninger skal komme i jobb og utdanning. Tiltak vi vet virker blir ikke brukt aktivt nok. Mange kommuner kan helt klart bli mer ambisiøse på vegne av sine nye innbyggere, sier Rieber-Mohn.

Hovedfunn

 • Resultatene har holdt seg stabile de siste 7 år. Det var 6391 deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2017. 25 prosent av deltakerne gikk direkte over i arbeid og 23 prosent til utdanning.
 • Menn hadde en måloppnåelse på 55 prosent mens kvinnenes måloppnåelse var på 34 prosent. Kvinnene har i utgangspunktet lavere utdanningsnivå enn menn, men kvinner har svakere resultat selv når de har samme utdanningsnivå.
 • Som tidligere undersøkelser viser, er det også i 2017 store forskjeller mellom kommunens resultater. Samtidig er det også store forskjeller mellom fylkenes resultater. 
 • For få flykninger deltar i tiltak rettet mot arbeidsliv og utdanning. Kun 38 prosent av tiltakene er rettet mot arbeidslivet og 26 prosent av tiltakene er rettet mot utdanning.
 • Kvinner deltar i mindre grad enn menn, i tiltak som gir formelle kvalifikasjoner og de får sjeldnere et møte med ordinært arbeidsliv i programtiden. 
 • Kjønn, alder og utdanningsnivå ved ankomst til Norge, har stor betydning for om du avslutter programmet i jobb eller utdanning. Er du mann, er ung og har utdanning, er sjansene gode for å lykkes. 
 • Flyktningene er en sammensatt gruppe og forskjellene er store. 7 av 10 menn med høyere utdanning går direkte ut i arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Mens under 1 av 10 kvinner, som kommer til Norge som analfabeter, klarer det samme.  
 • Kun 3 av 10 somaliere går over i arbeid og utdanning rett etter programmet. Dette gir grunn til bekymring og ekstra oppmerksomhet på innhold og kvalitet i programmet for denne gruppen. 
 • Både somaliske menn og kvinner har lavere resultater enn gjennomsnittet. Flere enn 4 av 10 somaliske menn gikk direkte over til arbeid eller utdanning, mens færre enn 2 av 10 somaliske kvinner gjorde det samme. 
 • Deltagere som kommer fra Somalia har det laveste utdanningsnivået av alle deltagere i programmet, men det forklarer ikke hele forskjellen i resultater. Selv med samme utdanningsnivå har somaliere lavere måloppnåelse enn snittet. 
 • 12 prosent av deltakere går direkte til grunnskoleopplæring etter avsluttet introduksjonsprogram. Disse deltakerne vil i senere målinger kunne vise om de har nådd målet om overgang til arbeid og/eller utdanning. 
 • Flyktninger som avslutter introduksjonsprogram følges opp av SSB 1 år etter avsluttet program, og deretter 2, 3, 4, 5 år osv. SSB publiserer informasjon om flyktningenes tilknytning til arbeid, utdanning, inntektskilde, antall timer i arbeid pr. uke, bransjer de er sysselsatt i, m.m.  

Sjekk resultater på kommune- og fylkesnivå.

Fant du det du lette etter?