Bosettings- og integreringsprisen: Stange kommune

I Stange kommune jobber politisk ledelse og kommunen for øvrig kontinuerlig med å implementere integrerings- og mangfoldsperspektivet i planarbeid, kulturarbeid og øvrig drift.

Sist oppdatert: 21. desember 2018

Stange har et eget integreringsråd som jobber for inkludering og samhandling mellom innbyggerne i kommunen. Rådet er satt sammen av personer bosatt i kommunen, blant annet fra frivilligheten. I tillegg deler Stange kommune ut en integreringspris hvert år til enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort et betydelig arbeid for å inkludere minoritetsspråklige og flerkulturelle i arbeidslivet eller lokalsamfunnet. Ut over dette jobber kommunen aktivt for å dele utviklings- og planarbeid med andre kommuner om samarbeidspartnere, blant annet med innlegg på ulike konferanser.

Fleksible når de bosetter

Stange har vist fleksibilitet og bosatt personer med særskilte behov, i tillegg til å ha bosatt flere enn de har vedtatt i perioder når bosettingsbehovet har vært større enn beregnet. Kommunen fordeler integreringstilskuddet etter behov i de ulike kommunale virksomhetene for å styrke tjenestetilbudet for flyktningene. 

Kommunen har tilbudt foreldreveiledningskurs i en årrekke, og tilbyr også gratis skolefritidsordning (SFO) til flyktningbarn i integreringsfasen. SFO kan være en god arena for å fremme integrering, og sosial og språklig utvikling.

Gode resultater

Stange kommune har hatt jevnt over gode resultater i introduksjonsprogrammet de siste årene. De har et høyt antall ulike tiltak i introduksjonsprogrammet, og i samarbeid med NAV jobber kommunen godt for å tilby individuelle kvalifiseringsløp som fører til formell kompetanse. Kommunen tilbyr morsmålsstøttet opplæring med tospråklige fagarbeidere og pedagoger.

Praksisplassser utenfor kommunegrensene

Stange har et godt samarbeid med næringslivet i kommunen, og har opparbeidet seg et godt nettverk blant arbeidsgivere. Kommunen tilbyr arbeidsrettet norskopplæring i kombinasjon med praksis i bedrift, med tett oppfølging fra opplæringsstedet. Kommunen jobber regionalt og benytter seg av praksisplasser utenfor kommunegrensene. De benytter seg også av praksiskandidatordningen.

Stange kommune er gode til å bruke prosjektmidler til å gjøre forsøk og endringer, som de senere implementerer i ordinær drift. Dette er en av årsakene til at kommunen har oppnådd gode resultater i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.

Tall og statistikk om bosetting og integrering i Stange kommune.

Stange er nominert til Bosettings- og inkluderingsprisen 2018.

Stem på Stange!

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.

Fant du det du lette etter?