Bosettings- og integreringsprisen: Tromsø kommune

Tromsø kommune har bosatt flyktninger i alle år, og alltid fattet vedtak i samsvar med anmodning, uansett hvor store svingningene i bosettingsbehovet har vært. Det gjelder også enslige mindreårige flyktninger.

Sist oppdatert: 21. desember 2018

Flyktningetjenesten har fått delegert ansvar fra ledelsen til å jobbe selvstendig. Kommunen finner alltid gode løsninger for å ta imot og integrere flyktninger og innvandrere, uansett hvilke oppfølgingsbehov den enkelte har. Tromsø var blant de første kommunene i landet som oppfordret bosettingsklare flyktninger til å være aktive og jobbe med å finne bolig selv, for å bli raskere bosatt.

Prosjekter

Kommunen har mange prosjekter som fremmer bosettings- og kvalifiseringsarbeid. Her er et par:

  • Prosjektet: «Kombinasjonsklasse, samarbeid Tromsø kommune og Troms fylkeskommune» (Jobbsjansen del B). Målgruppa er ungdom 16-21 år med behov for mer grunnskoleopplæring. Overordnet mål er at elevene som deltar i prosjektet får gode nok faglige ferdigheter til å gjennomføre videregående opplæring, samt gode kunnskaper til å motvirke feilvalg.
  • Tromsø kommune jobber aktivt for å få innvandrerorganisasjoner til å samarbeide med frivillige organisasjoner om felles tiltak. Dette bidrar til å skape fellesskap og å bli kjent med hverandre. De mest populære tiltakene i 2017 var: lekelørdag, svømmeopplæring for alle, filippinsk kulturfest innen internasjonal uke, snakk for deg sjøl as med ulike ungdommer, venner i Nord med musikk, dans, sang og kulturell utveksling.

Integrerings- og mangfoldsperspektivet i arbeidet

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2029 står det blant annet at Tromsø kommune samarbeider med lag, foreninger, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner, for å inkludere flyktninger og innvandrere i deres aktiviteter. Kultur og idrett gir informasjon til nyankomne om de ulike tilbudene. Skole, idrettslag, fritidsklubber og kulturskole er gode arenaer for å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Tromsø kommune har et interkulturelt råd som kommer med innspill om hvordan Tromsø kan bli mer internasjonal og antirasistisk.

Kvalifisering som bidrar til formell kompetanse

Alle deltakere i introduksjonsprogram har en individuell plan. Planen utformes av kvalifiseringsteamet, voksenopplæringen, karrieresenteret og NAV. Kommunen har rutiner for å sikre brukermedvirkning i programmet, ved at elevrepresentanter deltar i et tverrfaglig flyktningeforum.

Kommunen har avtale med Arbeidsmarkedsbedriften i Tromsø, som skaper praksisplasser for introdeltakere, og har tett samarbeid med næringslivet i Tromsø. Samarbeidet har resultert i at mange deltakere har fått jobb etter avsluttet introprogram.

Tall og statistikk bosetting og integrering i Tromsø kommune.

Tromsø er nominert til Bosettings- og inkluderingsprisen 2018.

Stem på Tromsø!

Vil du stemme på noen andre? Se listen over nominerte.

Fant du det du lette etter?