IMDis høringssvar til forslaget om ny integreringslov

IMDi er positive til at det er foreslått en ny lov for integrering som erstatning for dagens introduksjonslov. Det vil gi nyankomne innvandrere bedre muligheter til å bli integrert i norske arbeids- og samfunnsliv.

Sist oppdatert: 19. november 2019

I august la Kunnskapsdepartementet fram et forslag til ny lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap. IMDi har levert flere innspill til forslagene i sitt høringssvar (se under). IMDi mener det er særlig positivt at lovforslaget vektlegger at flere innvandrere skal få muligheter til å benytte medbrakt kompetanse og tilegne seg formell kvalifisering. 

 
De viktigste punktene IMDi tar opp i sitt høringssvar: 

  • Varighet på introduksjonsprogrammet: IMDi støtter at varigheten på programmet bør differensieres, men påpeker at kommunene bør gis fleksibilitet til å gjøre individuelle vurderinger også for gruppen med medbrakt kompetanse på videregående skolenivå eller mer. 
  • Mål for nivå i norsk: IMDi støtter omleggingen fra plikt til å gjennomføre 300 eller 600 norsktimer til et mål om oppnådd norsknivå, men påpeker viktigheten av at det også iverksettes tiltak for å heve kvaliteten på opplæringen. 
  • Krav om å beherske norsk muntlig på nivå B1 for å få norsk statsborgerskap: IMDi støtter at det er viktig med et godt nok språknivå for å kunne delta fullt ut i arbeids- og samfunnslivet. Samtidig påpeker IMDi en risiko for at en del ikke kommer til å nå dette målet, og at statsborgerskapsinstituttet vil kunne svekkes som et verktøy for bedre integrering. 
  • Innføringen av et forsvarlighetskrav: IMDi anbefaler at det innføres et forsvarlighetskrav og at fylkesmennene får tilsyn med kommunenes oppfyllelse av kravet om forsvarlig opplæring og introduksjonsprogram, herunder om kommunen sørger for et godt psykososialt arbeidsmiljø. 
Fant du det du lette etter?