Opplæring for veiledere i ICDP

Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogrammet. Nå kan ansatte i kommuner som har mottatt integreringstilskudd få opplæring for å bli veiledere i ICDP.

Sist oppdatert: 6. september 2019

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) tilbyr i samarbeid med
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development Programme (ICDP) som metode for å veilede foreldre.

Hvem kan delta?

Tilbud om veilederopplæring går nå ut til ansatte i kommunene som har mottatt integreringstilskudd. Dette kan være ansatte som jobber som programrådgiver, helsesøster, lærer mv.

Veilederopplæringen som tilbys er minoritetsversjonen av ICDP. Denne versjonen innebærer at den ene veilederen har minoritetsspråklig bakgrunn og den andre norsk bakgrunn. Kommuner som ønsker ICDP-kompetanse, må derfor rekruttere to veiledere, med henholdsvis minoritetsspråklig og norsk bakgrunn.

De som søker om å få veilederkompetanse må i utgangspunktet ha høyskoleutdanning, men det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering. Deltakerne må kunne forstå godt norsk.

Dersom det ikke er mulig å rekruttere en minoritetsspråklig veileder i kommunen, kan to norske delta i opplæringen og eventuelt bruke tolk i møtene med foreldrene. De vil da bli sertifisert i standardversjonen av ICDP, ikke minoritetsversjonen. Det anbefales imidlertid at kommunen bruker tid på å rekruttere en minoritetsspråklig veileder. Man kan for eksempel samarbeide på tvers av kommunegrensene for å få dette til.

Hva innebærer opplæringen?

Opplæringen består av undervisning, veiledning, samt gjennomgang og tilbakemeldinger på deltakernes logger. Deltakere får også håndbok for veiledere.

For å bli sertifisert veileder i ICDP må du:

 • Delta på tre obligatoriske samlinger à to dager med undervisning og øvelser
 • Gjennomføre en veiledningsgruppe for foreldre (egentrening) bestående av 12 møter a 1 ½ - 2 timer hver gang. Møtene gjennomføres ca. en gang per uke i 12 uker. I opplæringsfasen må det regnes ca. tre timer til for- og etterarbeid per møte.
 • Delta på tre obligatoriske veiledningsdager mens egentrening pågår (tre enkeltstående dager)
 • Skrive loggbok fra arbeidet som skal godkjennes av trenerne

Kommuner som ønsker å sertifisere veiledere i ICDP forplikter seg til å:

 • forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
 • rekruttere foreldre til gruppen
 • stille lokaler til disposisjon for gruppen
 • frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
 • legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring
 • dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter for ansatte

Tid, sted og påmelding

Opplæringen vil foregå på Moxy Hotel på Hellerudsletta. Dette er tidspunkter for de tre obligatoriske samlingene:

 • 10. og 11. oktober 2019
 • 5. og 6. november 2019
 • 2. og 3. desember 2019

De tre veiledningsdagene vil bli gjennomført etter nærmere avtale med deltakerne.

Meld deg på innen 20. september

Merk at det er begrenset antall plasser på opplæringen. Dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, vurderes søknadene etter søkernes kvalifikasjoner og hvor godt forankret planen for å benytte kompetansen er i kommunen. Når påmelding er mottatt og plass tildelt, vil deltakerne få tilsendt praktisk informasjon om hotell, program osv.

Pris

Selve opplæringen er gratis. IMDi dekker også dagpakke (lunsj og kaffe/te) på opplærings- og veiledningsdagene.

Kommunen må selv dekke eventuelle utgifter knyttet til reise og opphold.

Pris på overnatting (standard enkeltrom m/ frokost): 1 050 kr.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Edman, seniorrådgiver, IMDi

Fant du det du lette etter?