Utvikler standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

IMDi og Kompetanse Norge utvikler standardiserte elementer til bruk i introduksjonsprogrammet for å bidra til god kvalitet for den enkelte deltaker. Elementene skal være tilpasset deltakere med ulik kompetanse, ønsker og muligheter i arbeidsmarkedet.

Sist oppdatert: 17. juni 2019

Målet er å utvikle lett tilgjengelige kvalitetsstandarder, faglige anbefalinger og verktøy. Dette skal gjøre det enklere for kommunen både å planlegge og gjennomføre individuelle kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogrammet, og bidra til god kvalitet på innholdet i programmet for den enkelte deltaker.

Det skal utvikles en digital ressurs som skal gjøre minimumskrav, faglige anbefalinger og verktøy lett tilgjengelig for kommunene.

De standardiserte elementene skal fungere som «byggesteiner» i ulike kvalifiseringsløp for ulike deltakere, og det er helt avgjørende med lokal tilpasning for å lykkes.

Kort om de standardiserte elementene

De standardiserte elementene omfatter:

  • arbeidsrettede elementer, for eksempel praksis for ulike målgrupper
  • elementer som støtter opp under kvalifisering og integrering i det norske samfunnet, som livsmestring, foreldreveiledning og tilbud i omsorgspermisjon
  • elementer som støtter opp under eller forbereder for deltakelse i formell opplæring som en del av introduksjonsprogram / etter introduksjonsprogram, for eksempel engelskkurs og spissede norskopplæringskurs/bransjenorsk før deltakelse i fag- og yrkesopplæring

Utvikling av elementene

I første halvår i 2019 har IMDi og Kompetanse Norge arbeidet med å utvikle standardiserte elementer med hjelp av fagressurser fra kommunene og andre relevante aktører. I første fase av arbeidet har vi hatt særlig fokus på deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn. I arbeidet fremover vil vi også utvikle elementer for dem med noe utdanning og høyere utdanning.

Det er et mål at en rekke standardiserte elementer skal være utviklet og klare til bruk før ny lov som erstatter dagens introduksjonslov trer i kraft, tentativt 1. januar 2021. Ny lov kommer på høring høsten 2019.

Fant du det du lette etter?