Ny integreringslov - endringer i NIR

Ny lov om integrering skal etter planen tre i kraft 1. januar 2021. IMDi er godt i gang med å tilpasse Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) til den nye loven.

Sist oppdatert: 11. september 2023

Forslaget om ny lov skal ikke behandles i Stortinget før i oktober 2020. IMDi jobber likevel for å få på plass det mest grunnleggende i NIR til loven trer i kraft, til tross for kort tid fra loven vedtas til den iverksettes.

Dette innebærer at endringer i NIR vil komme i to hovedleveranser. Når loven trer i kraft, vil kommunene kunne benytte NIR for å få oversikt over hvem som er i målgruppen for den nye loven, og hvilke rettigheter og plikter de har i henhold til ny lov. Vi leverer også tilsvarende funksjonalitet til leverandørene av fagsystem til kommunene. Denne kan de benytte seg av for å tilpasse de kommunale fagsystemene til endringene i NIR. Ytterligere funksjonalitet for å registrere deltakelse på personer som omfattes av ny lov vil etter planen komme i neste leveranse i mars 2021.  

Første leveranse inneholder i tillegg en forbedret regelmotor og systemarkitektur «under panseret», som skal bidra til å gjøre det lettere å vedlikeholde og videreutvikle NIR fremover.  

Integreringsloven vil gjelde for personer som får opphold og er ankommet Norge etter 01.01.21. For de som har fått opphold før 01.01.21 er det dagens introduksjonslov som gjelder. Begge gruppene vil fremkomme i NIR. Skjermbildene vil være noe forskjellige etter hvilket lovverk personen er omfattet av. Formålet med loven er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet.   

De viktigste lovendringene som treffer NIR blir:  

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap  

  • Omlegging fra plikt til å gjennomføre 600 timer til å oppnå et minimumsnivå i norsk 
  • Fra lik til differensiert fristberegning basert på den enkeltes utdanningsbakgrunn 

Introduksjonsprogrammet  

  • Fra lik til differensiert fristberegning basert på registrert sluttmål for den enkeltes sluttmål.

Opplæring i mottak  

  • Personer med oppholdstillatelse kan tilbys standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet eller andre integreringsfremmende tiltak
  • Opplæring i norsk kultur og norske verdier skal slås sammen med opplæring i samfunnskunnskap til ny ordning fra august 2021. For mer informasjon se Kompetanse Norge sine nettsider her

I arbeidet med tilpasning av NIR til ny integreringslov har det vist seg nødvendig å gjøre betydelige endringer i særlig regelberegning, men også skjermbilder og funksjonalitet. For kommunebrukere vil det blant annet bli ny visning av kategori og ordninger i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for personer omfattet av ny lov. Visningen i NIR for personer etter introduksjonsloven vil være den samme som nå. Det vil ta noe tid før det er mulig å registrere deltakelse for personer omfattet av ny lov, men det vil fortsatt være mulig å registrere deltakelse på personer omfattet av introduksjonsloven. 

Fant du det du lette etter?