Ny tiltakspakke skal avhjelpe negative konsekvenser av koronakrisen

Regjeringen lanserer nå en pakke med målrettede tiltak som skal forsterke og forlenge introduksjonsprogrammet, gi mer opplæring i norsk og samfunnskunnskap og sikre at flere nyankomne får god karriereveiledning.

Sist oppdatert: 25. juni 2020

Høy arbeidsledighet rammer særlig flyktninger og nyankomne innvandrere, med liten arbeidserfaring og med lav formell kompetanse. Regjeringen foreslå derfor i juni en tiltakspakke på 456 millioner kroner. Hensikten er å styrke flyktninger og nyankomne innvandreres muligheter for å kvalifisere seg i en situasjon der det er blitt mer krevende å komme seg inn i arbeidsmarkedet.

Tiltakspakken kommer på toppen av endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven som ble vedtatt i Stortinget 15. juni. Formålet med lovendringen, som trer i kraft 1. august 2020, er å avhjelpe de negative konsekvensene av utbruddet av covid-19 for deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Innholdet i tiltakspakken

Utvidet programtid: Deltakere som startet i introduksjonsprogrammet før 1.1.2019 har rett til utvidet programtid med inntil seks måneder, dersom den enkelte har behov for utvidelse for å komme i jobb eller utdanning. Denne gruppen skal også få rett til behovsprøvd karriereveiledning.

Forsterket introduksjonsprogram: Deltakere som startet i introduksjonsprogrammet etter 1.1.2019 har rett til å få revidert sin individuelle plan og få fastsatt et sluttmål. Dersom sluttmålet er fullført videregående opplæring, kan programmet vare i inntil 3 år, og kan forlenges med inntil ett år ved behov. Denne gruppen har også rett til behovsprøvd karriereveiledning.

Utvidet norskopplæring: Deltakere som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og som avslutter opplæringen før 31.12.2020, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil seks måneder.

Behovsprøvd karriereveiledning: Både deltakere som får utvidet og som får forsterket introduksjonsprogram får rett til behovsprøvd karriereveiledning, og kommunene har ansvar for behovsprøvingen. Det er fylkeskommunen som skal sørge for tilbudet om karriereveiledning.

Veiledning til kommuner og fylkeskommuner

IMDi og Kompetanse Norge vil innen 1. august gi ytterligere informasjon og utarbeide en veileder med anbefalinger til hvordan kommunene og fylkeskommunene skal implementere lovendringen.

Utbetaling av tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

For å dekke kommunenes utgifter til utvidet programtid og behovsprøvd karriereveiledning for deltakere i sluttfasen av introduksjonsprogrammet er det bevilget totalt 250 millioner kroner ekstra til integreringstilskudd. Det er også bevilget 161 mill. kroner ekstra til norsktilskudd for å dekke kommunenes utgifter til utvidet opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Ekstra integreringstilskudd og norsktilskudd utbetales av IMDi til kommunene så fort som mulig i 2020.

Det er bevilget 10 millioner kroner til behovsprøvd karriereveiledning for deltagere i introduksjonsprogrammet som får utvidet eller forsterket introduksjonsprogram. Midlene gis som rammetilskudd til fylkeskommunene og utbetales av Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) 3. juli. På KMDs hjemmesider vil det bli publisert et rundskriv til fylkeskommuner og en tabell som viser en fordelingsnøkkel for tilskuddet.

Fant du det du lette etter?