Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler lanseres

Oppvekstprofiler for alle landets kommuner er nå publisert. Profilene kan benyttes i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

Sist oppdatert: 2. september 2020

Oppvekstprofilene er tilgjengelige på Folkehelseinstituttets nettsider

– Formålet med oppvekstprofilen er å vise noen av kommunens styrker og utfordringer, slik at profilen kan bli et nyttig verktøy i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø, sier Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet.

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst, blant annet at de føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet, og at de får god tilknytning til skole og etter hvert også arbeidsliv. I tillegg har psykisk og fysisk helse betydning, økonomi og levekår.

For IMDi er det sentralt at kommunene har informasjon som gjør det mulig å følge med på oppvekstvilkårene til innvandrere og barn av innvandrere, relativt til befolkningen ellers. Kommunen bør jobbe for at barn og unge med innvandrerbakgrunn skal ha de samme mulighetene som andre barn på samme alder. Tilrettelegging for god integrering krever et godt samarbeid mellom flere etater i kommunen. For å få til en vellykket integrering er det viktig at barna går i barnehage og skole, at familien har gode boforhold og en tilfredsstillende økonomisk situasjon. I tillegg bør barna ha mulighet til å delta i aktiviteter på fritiden, oppleve aksept og tilhørighet og ha frihet til å bestemme over eget liv.

De nye oppvekstprofilene inneholder statistikk om disse forholdene i kommunen og omtaler mulige virkemidler som kommune kan benytte.

Fem direktorater har samarbeidet med Folkehelseinstituttet om utviklingen av de nye oppvekstprofilene: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.  

Profilene er utarbeidet på oppdrag fra 0-24-samarbeidet.

Målet er å støtte og styrke samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til beste for barn og unge og deres familier. 

Fant du det du lette etter?