Introduksjonsprogram i 2020: Flere begynte utdanning - færre kom i jobb

4820 flyktninger avsluttet introduksjonsprogram i 2020. Tall fra nasjonalt introduksjonsregister (NIR) viser at 49 prosent av disse gikk direkte over til arbeid eller utdanning. Året før var andelen 55 prosent.

Sist oppdatert: 17. juni 2021

17 prosent av de som avsluttet program gikk direkte over til arbeid i 2020. Denne andelen har ligget på cirka 25 prosent tidligere år. 33 prosent av de som avsluttet programmet i 2020 gikk direkte over i utdanning. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Høy arbeidsledighet på grunn av koronapandemien kan forklare at færre introduksjonsdeltakere kom i jobb i 2020. Tall fra SSB viser at arbeidsledigheten blant innvandrere økte med 4,2 prosentpoeng.

Noe av nedgangen i overgangen til arbeid eller utdanning kan også forklares ved at andelen kvinner som avsluttet programmet i 2020 var høyere enn i 2019. Erfaringsmessig har kvinner lavere måloppnåelse enn menn.

Hovedfunn

  • 1 av 2 deltakere (49 prosent) som avsluttet introduksjonsprogram i 2020, gikk direkte over til arbeid (17 prosent) og utdanning (33 prosent).
  • Andelen som startet utdanning etter avsluttet program økte med 4 prosentpoeng i 2020 sammenlignet med 2019.
  • Også i 2020 har menn (58 prosent) høyere måloppnåelse enn kvinner (41 prosent).
  • Menn har en resultatnedgang på 5 prosentpoeng i 2020, mens kvinner har omtrent samme resultat som i 2019.
  • Deltakere med høyere utdanning har bedre resultater enn deltagere med lite eller ingen utdanning. Fortsatt gir høyere utdanning større uttelling for menn enn for kvinner for overgang til arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram.
  • Om lag 60 prosent færre avsluttet introduksjonsprogram i 2020 sammenlignet med 2019. Dette skyldes i hovedsak at det siden 2018 har kommet færre flyktninger til Norge enn tidligere, og at midlertidig lov i forbindelse med koronapandemien gir utvidet tid i introduksjonsprogrammet. 4820 introduksjonsdeltakere avsluttet programmet i 2020. I 2019 avsluttet 8208 deltakere.
  • 2435 deltakere gikk verken over til arbeid eller utdanning (videregående opplæring eller høyere utdanning) etter avsluttet program i 2020. Av disse gikk 928 deltakere over til grunnskoleopplæring, mens 620 deltakere gikk over til tiltak i regi av NAV. De øvrige 887 deltakerne avsluttet program av diverse andre årsaker.

Flere startet videregående opplæring etter avsluttet introduksjonsprogram – høyest økning blant kvinner

Det er en økning på 4 prosentpoeng i andel deltakere som startet videregående opplæring etter avsluttet introduksjonsprogram, og økningen er høyest blant kvinnelige deltakere. Det er positivt at en økt andel flyktninger får formell kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet, særlig med tanke på situasjonen med høyere arbeidsledighet som følge av koronapandemien.

Flere deltok i grunnskolefag, og færre i arbeidsrettede tiltak

Det er en økning på 2 prosentpoeng i andel deltakere som hadde grunnskoleopplæring som tiltak i introduksjonsprogrammet i 2020 sammenlignet med 2019, mens andelen som deltok i arbeidsrettede tiltak er noe redusert. Dette skyldes trolig begrensede muligheter for arbeidsrettede tiltak på grunn av smittevernhensyn og nedstenging i forbindelse med koronapandemien. Andelen som deltok i opplæring i fag i videregående opplæring i introduksjonsprogrammet var på samme nivå som i 2019 (12 prosent).

Tiltakspakker- utvidet og forsterket introduksjonsprogram

Samtidig som mange kommuner gjorde en imponerende innsats med digital tilrettelegging og oppsøkende virksomhet, førte koronapandemien til at kvalifiseringstilbudet til mange innvandrere ble satt på vent. IMDi kartla situasjonen tidlig, hadde tett dialog med kommunene og bidro til avklaringer. Stortinget vedtok tiltakspakker og midlertidige lover på integreringsområdet. Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 trådte i kraft fra 26. mai 2020. Loven inneholder en bestemmelse om at deltakere har rett til å få utvidet introduksjonsprogrammet hvis den enkelte har behov for dette for å komme i jobb eller utdanning. Videre har disse deltakerne rett til å få vurdert behovet for karriereveiledning og få tilbud om karriereveiledning ved behov.

Fant du det du lette etter?