Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler lanseres

Oppvekstprofiler for alle landets kommuner publiseres i dag. Profilene kan benyttes i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

Sist oppdatert: 9. juni 2021

Hovedtemaet for årets profiler er «trivsel, læring og gjennomføring i skolen». Å føle seg trygg, oppleve tilhørighet og å trives er grunnleggende betingelser for en god oppvekst. Barn tilbringer mye tid i barnehagen og på skolen, noe som gjør disse til sentrale arenaer for kommunene i deres arbeid med barn og unges oppvekstmiljø. Barnehagen og skolen gir barn og unge kunnskap og ferdigheter de trenger til senere utdanning og deltakelse i samfunnsliv. Profilene er tilgjengelige på Folkehelseinstituttets nettsider

For IMDi er det sentralt at kommunene har informasjon som gjør det mulig å følge med på oppvekstvilkårene til innvandrere og barn av innvandrere, relativt til befolkningen ellers. Kommunen bør jobbe for at barn og unge med innvandrerbakgrunn skal ha de samme mulighetene som andre barn på samme alder.

Tilrettelegging for god integrering krever et godt samarbeid mellom flere etater i kommunen. For å få til en vellykket integrering er det viktig at barna går i barnehage og skole, at familien har gode boforhold og en tilfredsstillende økonomisk situasjon. I tillegg bør barna ha mulighet til å delta i aktiviteter på fritiden, oppleve aksept og tilhørighet og ha frihet til å bestemme over eget liv.

Fem direktorater har samarbeidet med Folkehelseinstituttet om utviklingen av oppvekstprofilene: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. 

Fant du det du lette etter?