Rapporteringsskjema til kommunene er sendt ut

IMDi har fått i oppdrag å utbetale 135 mill. kroner til utvidet programtid og 120 mill. kroner til utvidet norskopplæring. Utbetalingen er en del av integreringspakke II i 2021 for å dempe negative konsekvenser av covid-19.

Sist oppdatert: 21. mai 2021

Det har nå blitt sendt ut en e-post fra feedback@questback.com med navn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og emne: «IMDi - Tilskudd fra integreringspakke II til kommunene krever innrapportering».  

E-posten kommer fra IMDi, og vi ber alle Norges kommuner besvare rapporteringsskjemaet. E-posten er sendt til kommunens elektroniske postmottak. Hvis deres kommune tilsynelatende ikke har mottatt e-posten, ber vi dere sjekke spamfilter eller få bistand fra IT-avdelingen. Hvis dere likevel trenger ytterligere bistand, kan dere ta kontakt med IMDi gjennom post@imdi.no og merk henvendelsen med «21-02402 Rapporteringsskjema». 

Hver kommune har mottatt en unik lenke. Dette betyr at kommunen må benytte sin lenke for å rapportere (og kan ikke motta lenken fra en annen kommune).

Hvem er i målgruppen for integreringspakke II?

  • Utvidet programtid: Deltakere som startet i introduksjonsprogrammet mellom 01. januar 2019 og 01. juli 2019 har rett til å få utvidet programmet med inntil fire måneder, dersom den enkelte har behov for slik utvidelse for å komme i jobb eller utdanning. Les mer om målgruppen (§ 2).
    • Kommunen kan vurdere å forlenge introduksjonsprogrammet i inntil 4 måneder med hjemmel i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, jf § 2 annet ledd. Disse deltakerne skal legges inn rapporteringsskjemaet for integreringspakke II. Deretter kan kommunen vurdere å forlenge programmet i inntil tre år, etter introduksjonsloven § 5.

  • Utvidet norskopplæring: Deltakere som har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd og som avslutter opplæringen mellom 1. januar 2021 og 30. juni 2021, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil fire måneder. Les mer om målgruppen (§ 3).
  • Integreringspakke II vil utbetales i andre halvdel av juni 2021, på grunnlag av innrapportert skjema (nytt).
  • Integreringspakke I og II er gjensidig utelukkende. Dette betyr at en deltaker som har vært omfattet av integreringspakke I i 2020, kan ikke rapporteres i integreringspakke II, og omvendt. For eksempel: En deltaker begynte i introduksjonsprogram 01.05.19, og er vurdert til å ha behov for utvidelse. Vedkommende skal da inngå i kommunens innrapportering for integreringspakke II nå, da vedkommende ikke var i målgruppen for integreringspakke I (annet tidsrom).

Hvem var i målgruppen for integreringspakke I som ble utbetalt til kommunene i 2020?

  • Utvidet programtid: Deltakere som startet introduksjonsprogrammet før 1. januar 2019, har rett til å få utvidet programmet med inntil seks måneder, dersom den enkelte har behov for slik utvidelse for å komme i jobb eller utdanning.
  • Utvidet norskopplæring: Deltakere som har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd og som avslutter opplæringen før 31. desember 2020, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil seks måneder.
  • Integreringspakke I ble utbetalt til kommunene i slutten av oktober 2020.

Det er svært viktig at kommunen setter seg godt inn i informasjonen om hvem som omfattes av tiltakspakken.

Svarfrist 4. juni 

Basert på innrapporteringen og påfølgende kontroll, vil kommunen få utbetalt midlene i integreringspakke II.  

IMDi tar sikte på å gjennomføre utbetalingen i løpet av andre halvdel av juni. 

Fant du det du lette etter?