Statlig tilsyn med differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk

Vi har publisert tilsynsinstruks 2022-2025 og metodehåndbok for statlig tilsyn med kommunenes oppfyllelse av pliktene i integreringsloven. Der kan du lese mer om kravene i regelverket og hvordan statsforvalteren gjennomfører tilsynene.

Sist oppdatert: 22. desember 2021

Målet med integreringsloven er at innvandrere tidlig skal integreres i det norske samfunnet og bli økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Ved å tilpasse opplæringen til den enkelte deltakere vil deltakeren få et bedre utbytte av opplæringen og raskere kunne nyttiggjøre seg den. 

Tema for det statlige tilsynet med kommunene sitt arbeid etter integreringsregelverket fastsettes av IMDI for tre år av gangen. Tilsynsperioden ble i 2024 utvidet med ett år. Temaet for perioden 2022 til 2025 er «Differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk». Tilsynet er et lovlighetstilsyn og statsforvalteren skal kontrollere at kommunene følger pliktene de er pålagt etter integreringsloven

Brudd på integreringsloven kan ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser for deltakerne. Det kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom forsinkelser i den enkeltes overgang til utdanning og arbeid. Forsinkelser kan føre til at det tar lengre tid før deltakeren blir økonomisk selvstendig. Slike forsinkelser kan bety økte offentlige utgifter til nye kvalifiseringstiltak eller ytterligere sosialhjelp. Samtidig tar det lengre tid før samfunnet kan benytte seg av de ressursene nyankomne innvandrere utgjør. Tilsynet skal medvirke til økt etterlevelse av loven og være et bidrag til kommunens arbeid med å sikre kvaliteten i sin tjenesteproduksjon. 

En viktig del av innvandreres integrering i det norske samfunnet er kjennskap til og kompetanse i norsk språk og samfunnskunnskap. Etter integreringsloven kan, og i noen tilfeller skal, innvandrere delta i introduksjonsprogrammet, jf. kapittel 4, eller opplæring i norsk, jf. kapittel 6. Opplæringen skal foregå innenfor rammene fastsatt i regelverket, men tilpasset til den enkelte deltakeren basert på en kartlegging og vurdering av kompetansen til den enkelte. Denne differensieringen av opplæringen og innhold i introduksjonsprogram skal bidra til at den enkelte får et opplegg og en kompetanse som er best mulig tilpasset til behovene hun eller han har. Temaet for tilsynet er om kommunens forvaltning av integreringsloven tilfredsstiller kravene etter §§ 13 og 31, om sluttmål og varighet i introduksjonsprogrammet og i norskopplæringen.

Vi har nå utarbeidet "tilsynsinstruks 2022-2025" (bokmål / nynorsk) og "metodehåndbok for tilsynet" (bokmål /nynorsk). Der kan du lese mer om kravene i regelverket og hvordan statsforvalteren gjennomfører tilsynene.

Fant du det du lette etter?