Statlig tilsyn med kommunenes oppgaver etter integreringsloven for perioden 2022 til 2024

For å sikre at nyankomne innvandrere får gode kvalifiseringstiltak blir det gjennomført statlig tilsyn av kommunene. For neste tilsynsperiode blir temaet "differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap".

Sist oppdatert: 17. august 2021

Tema for det statlige tilsynet med kommunene sitt arbeid etter integreringsregelverket fastsettes av IMDI for tre år av gangen. På grunn av innføring av den nye integreringsloven blir det ikke gjennomført tilsyn inneværende år. Statsforvalterne har i stedet fått i oppdag å gjennomføre opplæring og veiledning av kommunen i det nye regelverket.

For perioden 2022 til 2024 er temaet for tilsynet fastsatt til "differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap".

Et viktig grep som gjøres gjennom integreringsloven er å innføre differensiering av programtid og sluttmål, samt omlegging av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap ved å erstatte kravet om et visst antall timer gjennomført norskopplæring, med et krav om at den enkelte skal oppnå et minimumsnivå i norsk.

De sentrale bestemmelsene for tilsynet vil være integreringsloven §§ 13 og 31. Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Agder vil i løpet av høsten gjennomføre pilottilsyn i noen kommuner. Endelig tilsynsinstruks og oppdatert metodehåndbok vil foreligge før årsskiftet.

Fant du det du lette etter?