Gode fagfolk trenger kvalifiserte tolker

1. januar fikk Norge en ny tolkelov. Det er en god start på det nye året. Å forstå og bli forstått er helt sentralt i møtet mellom befolkningen og det offentlige.

Sist oppdatert: 1. februar 2022

Av Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hans Christian Holte, direktør i Arbeids- og velferdsdirektør (NAV).

(En forkortet versjon av denne teksten ble publisert i Dagsavisen 1. februar 2022.)

IMDi og NAV er glade for at vi nå har en egen tolkelov. For å gi forsvarlig hjelp og tjenester til alle, har offentlig sektor nå plikt til å bruke kvalifisert tolk. Før var regelverket uklart. Loven innføres mot et bakteppe av underforbruk og mange ufaglærte tolker.

God kommunikasjon må til for å yte gode tjenester. Uten et felles språk, er dette vanskelig. Derfor må fagfolk bruke tolk når det er nødvendig.

Bruk kvalifisert tolk

Loven gjelder både for tolking til og fra minoritetsspråk og for tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde.

Tolkeloven presiserer at tolken skal ha formelle kvalifikasjoner og ivareta taushetsplikt og habilitet.

IMDi har ansvar for Nasjonalt tolkeregister og er fagmyndighet på feltet. Direktoratet gir råd om hvordan offentlige organer skal ivareta pliktene etter ny lov. Samarbeidet med NAV er et godt eksempel. Men skal loven bli et løft, er vi avhengig av at flere offentlige instanser er med.

Tydelige krav

For NAV er kommunikasjon, tilgjengelighet og enkeltpersoners medvirkning i egen sak avgjørende for at tjenestene når frem og gir resultater.

Loven gir tydelige føringer på når og hvordan NAV skal bruke tolk. I likhet med andre etater har ikke NAV alltid brukt tolk når det er nødvendig. Dette kan føre til misforståelser og feil beslutninger, økte kostnader for samfunnet, svekket rettssikkerhet og manglende medvirkning for den enkelte.

NAV kan være komplisert å forstå for enhver, og uten felles språk er det ekstra krevende. En kvalifisert tolk bidrar til bedre forståelse og skaper tillit og trygghet, noe som er spesielt viktig for mennesker i sårbare livssituasjoner.

En viktig satsning

Den tette dialogen mellom NAV og IMDi om den nye loven, har økt NAVs forståelse for hva som bør gjøres annerledes fremover.

NAV har nå en særskilt satsning på møter med mennesker med behov for tolk på minoritetsspråk. Etaten har lenge hatt egne retningslinjer for bruk av tolk, nå er det også konkrete krav til kompetanse hos tolker. 

Hele etaten er med på et løft der internt informasjonsarbeid og opplæring av ansatte er sentralt.

Grip anledningen

Vår oppfordring til offentlig sektor er: Kartlegg hvordan dere bruker tolk og vurder om egne tjenester når alle. Å gjøre ansatte mer profesjonelle i møte med vår mangfoldige befolkning, på flere språk, er mulig.

Fant du det du lette etter?