Integreringsbarometeret 2005

Norges første integreringsbarometer tar opp befolkninges holdninger til integrering og mangfold.

Utgitt: 2006

Denne rapporten gjengir resultater fra spørreundersøkelsen ”Integreringsbarometeret 2005”. Spørreskjemaet finnes vedlagt rapporten, og bygger i stor grad på problemstillingene i det svenske ”Integrationsbarometer 2004”, utviklet av det svenske Integrationsverket i samarbeid med TEMO Univero i Sverige. Vi har tatt hensyn til norske forhold og i tillegg lagt inn spesifikke problemstillinger fra den norske debatten i spørreskjemaet.

MMI har vært ansvarlig for all datainnsamling og rapportering av resultatene. Datainnsamlingen ble gjennomført i løpet av november 2005. Undersøkelsen er gjennomført postalt. Det ble vervet et tilfeldig befolkningsutvalg på telefonen, hvor de som sa seg villig til å delta fikk tilsendt spørreskjema i posten. Utvalget er sammensatt og vektet statistisk ut fra fordelingen i befolkningen med tanke på kjønn, alder og geografi.

Rapporten er disponert i seks hovedkapitler:

  • Kapittel 1 starter med en redegjørelse av generelle forhold vedrørende undersøkelsens hovedproblemstilling – status for integreringen av innvandrere i det norske samfunn.
  • Kapittel 2 omhandler opplevd diskriminering og rasisme i Norge – og belyser omfanget av praktiske hindringer mot integrering.
  • Kapittel 3 redegjør for viljen til å bidra selv - og belyser nordmenns holdninger til å delta i integreringsfremmende tiltak.
  • Kapittel 4 omhandler befolkningens holdning til integrering av innvandrere i samfunnet og i arbeidslivet, og holdningen til muslimer og Islam i Norge. Her behandler vi også spørsmålet om fremmedskepsis.
  • Kapittel 5 redegjør for hva folk mener myndighetene kan gjøre i integreringsarbeidet.
  • I kapittel 6 viser vi til slutt resultatene fra meningene i befolkningen om arrangerte ekteskap, omskjæring, familiegjenforening og bruk av skaut.

Sitatene i rapporten er anonyme avskrifter fra spørreskjemaets siste side, hvor de som ønsket kunne komme med utdypende kommentarer.

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?