Årsrapport 2006

Etter ett års drift kan IMDi i sin årsrapport vise til gode resultater på flere områder.

Utgitt: 2007

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble etablert 1.1.2006 og resultatene fra første driftsår foreligger. Årsrapporten gir en oversikt over resultatkravene fra oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet og i hvilken grad kravene er oppfylt. Videre inneholder årsrapporten en oversikt over IMDis oppgaver og organisasjon.

Rapporten kan blant annet vise til følgende resultater:

  • Antall personer med oppholdstillatelse i mottak ble halvert.
  • Antall personer som har ventet mer enn seks måneder i mottak på bosetting i en kommune, ble redusert med 75 prosent.
  • Etter avsluttet introduksjonsprogram kom over halvparten av deltakerne i jobb eller i utdanning.
  • Ledigheten blant innvandrere er redusert. IMDi har med sitt engasjement ovenfor arbeidslivets parter ønsket å bidra til den positive utviklingen.
  • IMDi har selv økt andelen ansattte med innvandrerbakgrunn fra 13 til 25 prosent.
  • Norskopplæring er viktig. Ni av ti består nå den muntlige prøven.
  • Antall kvalifiserte tolker er økt og gjennom www.tolkeportalen.no er tilgjengeligheten bedret.

IMDi utarbeider løpende rapporter om integreringsfaglige tema. Vi viser til våre øvrige publikasjoner for mer grundige analyser av enkelte tema.

Se flere rapporter om

IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?