Ingen offentlig etat kan bryte så sterkt inn i den private familiesfæren som barnevernet kan. For å ivareta rettssikkerheten i barnevernssaker er det derfor helt vesentlig at det i tilstrekkelig grad benyttes tolk som holder en god kvalitet.

Denne rapporten gjengir resultatene av en undersøkelse av tolkebruk blant ansatte i den kommunale barnevernstjenesten, og i ulike typer godkjente private og offentlige barnevernsinstitusjoner. Resultatene er innhentet dels gjennom en kvantitativ postal surveyundersøkelse til 1007 ansatte innenfor barnevernet, og dels gjennom to fokusgruppeintervjuer hvor i alt 16 av respondentene fra den kvantitative undersøkelsen har deltatt.

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge tolkebruken, og å øke bevisstheten rundt bruken av tolk innenfor barnevernets første- og annenlinjetjeneste.

Hovedfunnene i rapporten er:

  • En femtedel av de spurte svarer de har unnlatt å bestille tolk i tilfeller de har hatt behov for det. Hver fjerde barnevernsansatt opplever at det benyttes tolk for sjelden i forhold til behovet på sitt arbeidssted. Underforbruket er tydeligst i institusjonene. De fleste ansatte i barnevernet, uansett arbeidssted, ser at manglende bruk av tolk kan ha klare negative konsekvenser, blant annet ved at familiene ikke får den informasjonen de har krav på, og at kvaliteten på samarbeidet med familiene blir forringet.
  • Over halvparten har rutiner for tolkebruk på arbeidsplassen. Særlig er det vanlig med rutiner innenfor det kommunale barnevernet. Rutinene gjelder bestilling av tolk, betaling for tolkebruk og hvor det bestilles tolk fra. Imidlertid er det lite rutiner for å sjekke tolkenes kvalifikasjoner. Samtidig har nesten halvparten av de spurte opplevd at en samtale har blitt vanskelig å gjennomføre som en følge av tolkens manglende ferdigheter.
  • De færreste hadde fått noen opplæring i tolkebruk, verken som del av utdanningen sin eller på arbeidsplassen. De barnevernsansatte ønsker både mer informasjon om viktigheten av å bruke tolk og mer praktisk opplæring i kommunikasjon via tolk i det daglige arbeidet.

Se flere rapporter om

tolk og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?