Hvordan ungdom og foreldre med innvandrerbakgrunn opplever at ungdoms holdninger og verdier blir påvirket og utviklet på sentrale områder som likestilling, kjærlighet og familiedannelse? 

Hoveddelen av rapporten består av en kunnskapsstatus som omfatter en gjennomgang av relevant forskning. I tillegg har Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomført en avgrenset kvalitativ studie bestående av fokusgruppeintervjuer med ungdom med innvandrerbakgrunn ved ulike videregående skoler i Oslo, om deres verdiforankring og håndtering av verdikonflikter.

Rapporten peker også på områder som er lite belyst – og viktige områder det bør forskes videre på. Dette gjelder blant annet:

  • Gutter og menn – en gruppe som er underrepresentert i studier som har fokus på familiefeltet.
  • Foreldrene – deres situasjon i verdikonflikter i familien.
  • Skole-hjem-samarbeid – det finnes svært lite forskning på foreldresamarbeid på videregående skoler.

ISF laget rapporten i 2008 på oppdrag fra IMDi.

Fant du det du lette etter?