De viktigste funnene i undersøkelsen er at:

  • Halvparten av de kommunale lederne opplever at antallet flyktninger de er anmodet om å bosette i 2010 er for høyt. Dette er en økning på 18 prosentpoeng sammenlignet med 2008.
  • Som i 2008, er tilgangen på boliger vurdert som den viktigste hindringen for å bosette flyktninger. Over 6 av 10 ledere mener dette er en alvorlig hindring.
  • 3 av 10, noen flere ledere enn i 2008, fremhever arbeidsmarkedet i kommunen som et hinder for å bosette flere flyktninger.
  • De statlige tilskuddsordningene knyttet til bosetting har økt betydelig de siste par år, likevel mener færre kommunale ledere, 4 av 10 mot 5 av 10 i 2008, at integreringstilskuddet er tilstrekkelig.
  • Halvparten av lederne mener at statlig refusjon av barnevernsutgifter og den samlede størrelsen på tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger ikke er tilstekkelig.
  • De viktigste forutsetningene for å bosette enslige mindreårige flyktninger er tilgangen på boliger, størrelsen på de statlige tilskuddordninger og kapasiteten i det øvrige kommunale tjenestetilbudet.
  • Halvparten av lederne er fornøyd med samarbeidet med IMDi, bare seks prosent er misfornøyd med samarbeidet.

Spurte 603 kommunale ledere

Totalt 603 ordførere, rådmenn og økonomisjefer ble intervjuet på telefon i 372 kommuner. I 231 tilfeller har to personer svart fra samme kommune. Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 23. oktober til 23. november 2009. I denne undersøkelsen er det i tillegg til spørsmålene fra i fjor, også spurt om bosetting av enslige mindreårige og samarbeidet med IMDi.

Perduco har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra IMDi.

Se flere rapporter om

IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?