De viktigste funnene i undersøkelsen er at:

  • Halvparten av de kommunale lederne opplever at antallet flyktninger de er anmodet om å bosette i 2010 er for høyt. Dette er en økning på 18 prosentpoeng sammenlignet med 2008.
  • Som i 2008, er tilgangen på boliger vurdert som den viktigste hindringen for å bosette flyktninger. Over 6 av 10 ledere mener dette er en alvorlig hindring.
  • 3 av 10, noen flere ledere enn i 2008, fremhever arbeidsmarkedet i kommunen som et hinder for å bosette flere flyktninger.
  • De statlige tilskuddsordningene knyttet til bosetting har økt betydelig de siste par år, likevel mener færre kommunale ledere, 4 av 10 mot 5 av 10 i 2008, at integreringstilskuddet er tilstrekkelig.
  • Halvparten av lederne mener at statlig refusjon av barnevernsutgifter og den samlede størrelsen på tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger ikke er tilstekkelig.
  • De viktigste forutsetningene for å bosette enslige mindreårige flyktninger er tilgangen på boliger, størrelsen på de statlige tilskuddordninger og kapasiteten i det øvrige kommunale tjenestetilbudet.
  • Halvparten av lederne er fornøyd med samarbeidet med IMDi, bare seks prosent er misfornøyd med samarbeidet.

Spurte 603 kommunale ledere

Totalt 603 ordførere, rådmenn og økonomisjefer ble intervjuet på telefon i 372 kommuner. I 231 tilfeller har to personer svart fra samme kommune. Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 23. oktober til 23. november 2009. I denne undersøkelsen er det i tillegg til spørsmålene fra i fjor, også spurt om bosetting av enslige mindreårige og samarbeidet med IMDi.

Perduco har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra IMDi.

Se flere rapporter om

IMDis arbeid.