• Nesten 6 av 10 kommunale ledere mener at anmodningsnivået er på riktig nivå.
  • Tilgang på boliger er den faktoren som flest kommuneledere (7 av 10) mener gjør det vanskeligere å bosette flere flyktninger.
  • Kapasiteten i det kommunale tjenestetilbudet, tilgang på boliger og størrelsen på de statlige tilskuddsordningene fremholdes som de viktigste forutsetningene for at kommuner skal bosette enslige mindreårige flyktninger.
  • Kun 3 av 10 mener at integreringstilskuddet for voksne er tilstrekkelig, sammenlignet med 4 av 10 i 2009 og 5 av 10 i 2008.
  • 1 av 5 kommunale ledere oppgir at økning i integreringstilskuddet for enslige voksne vil påvirke kommunens vilje til å bosette flere enslige voksne flyktninger.
  • Færre enn i fjor mener at den statlige refusjonen av barnevernsutgifter og den samlede størrelsen på tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er mindre enn tilstrekkelig.
  • En fjerdedel av kommunelederne sier at kommunen deres har et resultatmål på introduksjonsordningen.
  • Nesten 6 av 10 kommuneledere har et samarbeid med frivillige organisasjoner om aktiviteter for deltakerne i introduksjonsprogrammet og de fleste mener at samarbeidet er godt.