Totalt svarte 905 personer på undersøkelsen. Disse var fordelt på 417 kommuner. Svarprosenten i undersøkelsen vurderes som høy. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 16. september til 6. november 2011 av Comte Analysebyrå.

Hovedfunnene fra Kommunelederundersøkelsen 2011:

  • 54 prosent av de kommunale lederne mener at de blir anmodet om å bosette et riktig antall flyktninger.
  • De viktigste forutsetningene for at kommuner skal bosette enslige mindreårige flyktninger er: tilgang på boliger, kapasiteten i det kommunale tjenestetilbudet og størrelsen på de statlige tilskuddene.
  • Tilgang på boliger er den faktoren som i størst grad vanskeliggjør bosetting av flere flyktninger. Erfaringer med integrering av tidligere bosatte flyktninger er den faktoren som i størst grad gjør dette arbeidet enklere.
  • Vel halvparten, 55 prosent, mener at nivået på integreringstilskuddet for voksne i 2011 er utilstrekkelig.
  • Bare 27 prosent sier at kommunen deres har et resultatmål på introduksjonsordningen.
  • 53 prosent oppgir at samarbeidet med IMDi er godt. Her bør det bemerkes at 16 prosent oppgir at de ikke har et samarbeid med IMDi.

Se flere rapporter om

IMDis arbeid.