Kommunelederundersøkelse 2011

Hva mener kommuneledere om bosetting og integrering av flyktninger? Denne undersøkelsen har gått ut til alle ordførere, rådmenn, stabssjefer og økonomisjefer, samt andre utvalgte med ansvar for bosetting og integrering.

Utgitt: 2012

Totalt svarte 905 personer på undersøkelsen. Disse var fordelt på 417 kommuner. Svarprosenten i undersøkelsen vurderes som høy. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 16. september til 6. november 2011 av Comte Analysebyrå.

Hovedfunnene fra Kommunelederundersøkelsen 2011:

  • 54 prosent av de kommunale lederne mener at de blir anmodet om å bosette et riktig antall flyktninger.
  • De viktigste forutsetningene for at kommuner skal bosette enslige mindreårige flyktninger er: tilgang på boliger, kapasiteten i det kommunale tjenestetilbudet og størrelsen på de statlige tilskuddene.
  • Tilgang på boliger er den faktoren som i størst grad vanskeliggjør bosetting av flere flyktninger. Erfaringer med integrering av tidligere bosatte flyktninger er den faktoren som i størst grad gjør dette arbeidet enklere.
  • Vel halvparten, 55 prosent, mener at nivået på integreringstilskuddet for voksne i 2011 er utilstrekkelig.
  • Bare 27 prosent sier at kommunen deres har et resultatmål på introduksjonsordningen.
  • 53 prosent oppgir at samarbeidet med IMDi er godt. Her bør det bemerkes at 16 prosent oppgir at de ikke har et samarbeid med IMDi.

Se flere rapporter om

IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?