Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2011

Beregningsutvalget kartlegger den kommunale utgiftsutviklingen når det gjelder bosetting og integrering av flyktninger som omfattes av ordningen med integreringstilskudd og tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere.

Utgitt: 9. november 2015

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse, samt utbetalinger av sosialhjelp og introduksjonsstønad. For å kartlegge disse utgiftene gjennomføres tre ulike undersøkelser:

  • administrasjonsundersøkelsen
  • sosialhjelpsundersøkelsen
  • introduksjonsstønadsundersøkelsen

Utgiftene som skal dekkes av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kartlegges gjennom voksenopplæringsundersøkelsen.

Hovedresultater av kartleggingen for 2011:

  • Samlede utgifter til femårskullet i 2011 var 736 500 kroner.
  • Integreringstilskuddet i 2011 var på 581 500 kroner for voksne og 561 500 kroner for barn.
  • Gjennomsnittlig utgift per undervisningstime var på 1120 kroner når drift uten lokaler (utgiftsbegrep A) legges til grunn, og 1380 kroner når man benytter drift med lokaler (utgiftsbegrep B).
  • Årets kartlegging omfatter også en egen undersøkelse hvor kommunens utgifter til bosetting av enslige mindreårige har blitt spesifikt kartlagt.

Nærmere om kartleggingen kan du lese i "Sluttrapport fra Beregningsutvalget" som du finner vedlagt nederst på denne siden .

Om utvalget

Beregningsutvalget er partssammensatt med fire medlemmer fra statens side, og fire medlemmer fra kommunes side. Utvalget ledes av Ragnhild Dugstad, forvaltningsdirektør i IMDi. Utvalgets sekretariat består av to personer fra SSB per i dag.

Se flere rapporter om

bosettingenslige mindreårige flyktninger og tilskudd.

Fant du det du lette etter?