Deltakere i Ny sjanse kom fra 59 ulike land, hvor de fem største landene var Somalia, Irak, Pakistan, Afghanistan og Tyrkia.

77 prosent av deltakerne i Ny sjanse er kvinner. Gjennomsnittlig botid før oppstart i Ny sjanse er ni år.

11 prosjekter med til sammen 153 deltakere hadde hjemmeværende kvinner som målgruppe, fem prosjekter hadde til sammen 102 ungdommer som deltakere, og 14 prosjekter hadde sosialhjelpsmottakere som målgruppe med til sammen 274 deltakere.

Til arbeid eller utdanning

23 prosent av alle deltakere i Ny sjanse gikk over til arbeid eller utdanning. Det er forholdsvis store forskjeller i måloppnåelse for de ulike målgruppene:

  • gruppen ungdom hadde en måloppnåelse på 43 prosent,
  • sosialhjelpsmottakere 21 prosent
  • og hjemmeværende kvinner 16 prosent.

Dette innebærer en resultatoppgang for ungdommer i Ny sjanse fra 2009 til 2010, fra 35 til 43 prosent, og en resultatnedgang for gruppen sosialhjelpsmottakere fra 43 til 21 prosent.

Hjemmeværende kvinner har vært målgruppe i Ny sjanse siden 2009, og det er først i 2010 vi kan begynne å si noe om resultatene av tiltak overfor denne gruppen.

Deltakere i Ny sjanse som ikke går over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program i 2010, går hovedsakelig over til andre kvalifiseringsløp i NAV eller kommunen/bydelen.

Resultater 2005-2010

En gjennomgang av Ny sjanse fra oppstart i 2005 til 2010 viser at det er store variasjoner mellom prosjektene på hva som vektlegges som gode grep, og stor variasjon i gjennomføringen av tiltakene i prosjektene.

IMDi vurderer at det er særlig tre områder det er viktig å ha fortsatt oppmerksomhet på i det videre arbeidet med Ny sjanse, uavhengig av målgruppe: varighet og oppfølging i program, graden av samspill med NAV og etablering av nettverk av gode praksisplasser.