Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i 2012

Beregningsutvalget kartlegger den kommunale utgiftsutviklingen når det gjelder bosetting og integrering av flyktninger som omfattes av ordningen med integreringstilskudd og tilskudd til norskopplæring for voksne innvandrere.

Utgitt: 2013

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse, samt utbetalinger av sosialhjelp og introduksjonsstønad. For å kartlegge disse utgiftene gjennomføres tre ulike undersøkelser:

  • administrasjonsundersøkelsen
  • sosialhjelpsundersøkelsen
  • introduksjonsstønadsundersøkelsen

Utgiftene som skal dekkes av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kartlegges gjennom voksenopplæringsundersøkelsen.

Hovedresultater av kartleggingen for 2012:

  • Samlede utgifter til femårskullet i 2012 var 724 500 kroner.
  • Integreringstilskuddet i 2012 var på 598 000 kroner for voksne og 576 500 kroner for barn.
  • Gjennomsnittlig utgift per undervisningstime var i 2012 på 1 120 ved drift uten lokaler, og 1 410 kroner ved drift med lokaler.

Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten. Siden tallene er basert på beregninger og dermed ikke er eksakte, er det imidlertid vanskelig å si noe sikkert om hvor stort gapet er. Dette vil også variere fra kommune til kommune.

Kartleggingene for 2012 omfatter også en egen undersøkelse hvor kommunenes utgifter til bosetting av enslige mindreårige har blitt spesifikt kartlagt i en egen rapport. Dette vil bli vurdert i beregningen for 2013.

Mer om dette, hovedkartleggingen for 2012 og tidligere års kartlegginger kan du lese i sluttrapportene som du finner nederst på siden.

Om utvalget

Beregningsutvalget består av representanter fra kommune og stat og er ledet av IMDi. Statistisk sentralbyrå er sekretariat.

Se flere rapporter om

bosettingenslige mindreårige flyktninger og tilskudd.

Fant du det du lette etter?