Det går fram av IMDis undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2013. Registeret omfattet 1209 tolker på 65 språk. Av disse deltok 629 personer i undersøkelsen.

Viktige funn:

  • Flertallet av repsondene oppgir at de har en del/mange oppdrag for politi, helsesektor og domstoler.
  • Domstolene er sektoren med høyest bruk av statsautoriserte tolker. 4 av 10 statsautoriserte tolker i utvalget oppgir å ha mange oppdrag for domstolene.
  • Helsesektoren, skolen, barnevernet og NAV er sektorer som i størst utstrekning gir oppdrag til respondene fra de laveste nivåene i Nasjonalt tolkeregister.
  • Hovedårsaken til at tolkene i utvalget ikke ønsker oppdrag for helsesektoren og NAV er dårlig betaling, mens for domstolene er årsaken ukjent fagterminologi.
  • 8 av 10 tollker i utvalget har også annet arbeid eller annen aktivitet ved siden av tolkeyrket.
  • Det er en klar sammenheng mellom kvalifikasjonsnivå og inntektsnivå; 44 prosent av tolkene med både statsautorisasjon og tolkeutdanning tjener over 400.000 kroner mens samme inntektsnivå bare gjelder for tre prosent av tolkene med lavest kvalifikasjonsnivå.

Se flere rapporter om

tolk.