Anmodningskriterier for bosetting av flyktninger i 2019

Ideas2evidence har sett på om anmodningskriteriene for bosetting av flyktninger for 2019 fungerte etter hensikten. Har anmodningskriteriene ført til en mer treffsikker bosetting?

Utgitt: 19. oktober 2020

Hovedfunn

 • Rapporten fant at det er legitime hensyn som ligger bak kriteriene i 2019. De var enten direkte koblet opp mot integreringspolitiske mål, handlet om å skape oppslutning om bosettingsmodellen blant kommunene eller ivaretok statlige styringsmessige hensyn.
 • Forskerne konkluderer med at man må akseptere at kriteriene skal bidra til å nå mål som ikke er fullt ut forenlige. Det påpekes samtidig at det er en utfordring at en del av kriteriene handler om flere hensyn på én og samme tid, at flere av kriteriene ser ut til å handle om det samme hensynet, og at noen av målene som ligger bak kriteriene ikke kommer tydelig fram i selve formuleringen av kriteriet.
 • Forskerne peker på at det er en svakhet at flere kriterier direkte eller indirekte knyttes til innbyggertall. Særskilt peker de på kontinuitetskriteriet, operasjonalisert som at man skulle anmode samme kommuner i 2019 som i 2018. I praksis har dette redusert den intenderte vektingen av andre kriterier.
 • Det påpekes også enkelte uheldige metodiske valg i beregningsmodellen som ytterligere har bidratt til å forsterke betydningen av innbyggertall. Videre mener forskerne at mens det å først fordele bosettingstall på fylker ivaretar geografisk spredning, bidrar det også til at like kommuner blir behandlet ulikt avhengig av hvilket fylke de tilhører. 

Det er disse anmodningskriteriene for 2019 Ideas2evidence har evaluert: 

 1. Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting.
 2. Resultater i introduksjonsprogrammet de siste tre årene, samt muligheten for å få arbeid i regionen, skal tillegges størst vekt (60 pst. vekting).
 3. Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas hensyn til. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i kommunens innbyggertall (40 pst. vekting).
 4. Ingen kommune skal anmodes om færre enn 10 personer, med mindre det foreligger særskilte forhold som for eksempel barn og unges behov for nærhet til familie og nettverk.
 5. Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, stabilitet i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling.
 6. Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med en særlig høy andel personer med innvandrerbakgrunn.
 7. Kommuner med integreringsmottak, inkludert randkommuner, skal vurderes særskilt for anmodning om bosetting.
 8. Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet.

Kriterien ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?