Arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2021

Tallrapportering for IMDis minoritetsrådgivere og integreringsrådgiverne sitt arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2021 .

Utgitt: Mars 2022

Arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2021

Tallrapport 2021 - minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere 727122_1_1 (PDF, 621 KB)

Rapporten ble lansert på Kulturhuset i Oslo 30. mars 2022.

IMDis minoritetsrådgivere har i 2021 gitt råd og veiledning i totalt 983 nye saker om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Det er en økning på 35,9 prosent fra 2020. Økningen må sees i sammenheng med at ordningen ble utvidet med 11 nye stillinger i 2019, og med ytterligere 10 stillinger i 2021. Som tidligere år omhandler hovedbekymringen i de fleste sakene som minoritetsrådgiverne jobber med negativ sosial kontroll og om vold/trusler.

Integreringsrådgiverne har i 2021 gitt råd og veiledning i totalt nye 273 saker. Dette er relativt stabilt sammenlignet med de siste årene. Over halvparten av sakene omhandler personer som oppholder seg ufrivillig i utlandet.

Arbeidet til minoritetsrådgiverne og integreringsrådgiverne gjør at flere barn og unge i sårbare situasjoner får verdifull hjelp og veiledning.

IMDis minoritetsrådgivere erfarer at smittevernrestriksjoner har fortsatt å gjøre det vanskelig å leve frie liv for barn og ungdommer som allerede lever med strenge begrensninger. Til tross for lettelser i smittevernsrestriksjonene i 2021 erfarer IMDis minoritetsrådgivere at hverdagen for mange barn og unge har vært uforutsigbar og ustabil. Manglende rutiner og motivasjon i skolehverdagen har vært en ekstra utfordring for mange unge. Mange barn og unge har tatt kontakt med IMDis minoritetsrådgivere og fortalt om psykiske plager og ensomhet. Noen også om selvmordstanker.

I periodene med strenge restriksjoner og stengte skoler har mye av ungdommenes sosiale liv flyttet seg til digitale plattformer. Disse arenaene kan gjøre det enklere for ungdommer å komme i kontakt med likesinnede, og kan gi nye muligheter til å utforske sin identitet og interesser. De digitale plattformene kan samtidig føre til at ungdommer blir eksponert for nye former for kontroll og overvåkning. IMDis minoritetsrådgivere erfarer at den negative sosiale kontrollen på digitale plattformer kan ta form av ryktespredning eller trusler om deling av private bilder, og kan bli utøvd av personer både i og utenfor Norge. Gjennom å være til stede for utsatte barn og unge både fysisk og digitalt, kan flere utsatte barn og unge få nødvendig råd og veiledning.

Se flere rapporter om

barn og oppvekst og negativ sosial kontroll.

Arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2021

Tallrapport 2021 - minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere 727122_1_1 (PDF, 621 KB)

Fant du det du lette etter?