Æresrelatert ekstrem kontroll

Rapporten Æresrelatert ekstrem kontroll anbefaler mer informasjon til de unge og bedre kommunikasjon mellom skole og foreldre, og mellom skole, barnevern og politi.

Utgitt: 10. november 2015

Undersøkelsen er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning AS på oppdrag fra IMDi. Målet med prosjektet har vært å gi grunnskoler og videregående skoler mer kunnskap om virkemidler som kan gjøre dem i stand til å ivareta sitt ansvar på dette området på en bedre måte.

Rapporten bygger på dokumentgjennomgang og intervjuer med skolepersonell, minoritetsrådgivere og ansatte i ulike fagmiljø. Det ble også tatt intervjuer med ni unge som har vært utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll. Og det ble gjennomført en spørreundersøkelse til et utvalg skoler, barneverntjenester og politistasjoner.

Begrepsavklaring

Æresrelatert ekstrem kontroll er en prosess som kan ta mange ulike retninger, med ulik alvorlighetsgrad og ulike konsekvenser for de involverte. For noen er det en periode med streng kontroll, som senere avtar ved at man får en form for dialog og konfliktløsning. For andre er dette en prosess som ender i tvangsekteskap og utstrakt bruk av vold og trakassering.

Det er mange faktorer som påvirker skoleansattes muligheter til å se og bistå unge som utsettes for æresrelatert ekstrem kontroll. Her er noe av det forskerne fremhever:

  • De ansatte i skolen må ha kompetanse til å vite hvilke varselsignaler de skal se etter, og de trenger trygghet til å handle.
  • God dialog med den utsatte, og godt samarbeid mellom hjem og skole, samt tidlig intervenering er viktig.
  • Det er også viktig å etablere god kommunikasjon med foreldrene og skape arenaer for å diskutere og finne alternativer til oppdragermetoder som ikke fungerer, eller som er skadelige for barns trygghet og utvikling.
  • Gode rutiner på skolene er nødvendig, og tema bør inn i læreplanene.
  • Møte de unge med åpenhet, og gi dem tro på at det er mulig å få hjelp.
  • Mer informasjon til de unge for å skape økt bevissthet om hvilke rettigheter barn og unge har i henhold til blant annet barnekonvensjonen, og styrke deres evne til selvbestemmelse.
  • Forskerne peker også på viktigheten av tettere samarbeid mellom etater, og da først og fremst mellom skole, barnevern og politi i håndteringen av disse vanskelige sakene.

IMDis egne erfaringer med forebyggende arbeid mot tvangsekteskap stemmer godt overens med funnene i denne rapporten. Les mer i rapporten Ikke bare tvangsekteskap.

Les også

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Fant du det du lette etter?