Rambøll Management har gjennomført en brukerundersøkelse i norskopplæringen for voksne innvandrere på oppdrag fra IMDi. Undersøkelsen er basert på kvalitative intervjuer individuelt og i grupper med til sammen 90 deltakere i fem forskjellige kommuner. Det er også gjennomført telefonintervjuer med til sammen 10 lærere, to i hver kommune.

Deltakerne som er intervjuet representerer en bredde med hensyn til alder, språkbakgrunn, utdanningsnivå og kjønn. De fem kommunene er alle på Østlandet, og er ulike med hensyn til innbyggertall, sentralitet, antall deltakere på norskopplæring og resultater på norskprøver. De viktigste funnene i undersøkelsen er:

  • Voksne innvandrer som deltar i norskopplæringen er jevnt over motiverte for å lære norsk.
  • Deltakerne er generelt fornøyde med innholdet i undervisningen og med lærerne.
  • Å få undervisning som er godt nok tilpasset eget nivå og progresjon er en utfordring. Noen synes nivået er for høyt, noen for lavt, og noen mener progresjonen er for sakte.
  • Manglende muligheter til å praktisere norsk utenfor klasserommet er et problem for mange. Flere deltakere som ikke er i introduksjonsprogram, etterspør mulighet for språkpraksis på en arbeidsplass.
  • Mens noen opplever praksisen som nyttig for å lære norsk, har andre opplevd å være i språkpraksis på steder der de ikke har fått mulighet til å praktisere sine norskferdigheter.
  • Interkommunalt samarbeid gir større muligheter for tilpasset undervisning, men kan føre til at deltakere som er avhengig av offentlig transport, må bruke svært lang tid på å komme seg til og fra opplæringsstedet.
  • Mange deltakere kjenner ikke til at de har en individuell plan for opplæring.
  • Rambøll vurderer at det er potensial for å videreutvikle bruken av deltakerråd ved alle sentrene som deltok i undersøkelsen.
  • Norskprøver virker motiverende, og er bra både for å få en vurdering av eget nivå, og for å få dokumentasjon på kompetanse i norsk.

Se flere rapporter om

norskopplæring.

Fant du det du lette etter?