En mulighet for kvalifisering

Flyktningene ønsker mer relevant innhold i introduksjonsprogrammet og opplæring i større grad tilpasset eget nivå. Det er noen av funnene i en ny undersøkelse blant introduksjonsdeltakere.

Utgitt: 26. oktober 2018

Fafo har på oppdrag fra IMDi gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet. Rapporten «En mulighet for kvalifisering. Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet» bygger på intervjuer med 38 programdeltakere i fire kommuner øst, vest og nord i Norge. Forskerne har i tillegg intervjuet ni lærere, veiledere og rektorer.

Hovedfunn

  • Individuell tilpasning, veiledning og brukermedvirkning: Det var lite variasjon i programinnholdet til deltakerne som er intervjuet i undersøkelsen. Selv om de har en individuell plan, betyr ikke det nødvendigvis at de har et individuelt tilpasset introduksjonsprogram. 
  • Tilgang til relevant kvalifisering, og mangel på ambisjoner: I kommunene varierer det hvilke kvalifiseringsmuligheter som finnes, eller som gjøres tilgjengelig for deltakere lokalt. Det er en tendens til at deltakerne opplever at kommunenes veiledere har et forholdsvis lavt ambisjonsnivå på vegne av deltakerne, også for deltakere som er ambisiøse og som har høyere utdanning eller fagutdanning fra hjemlandet.
  • Innholdet i kvalifiseringen – mangel på relevant innhold: I noen kommuner rapporterte deltakerne at de deltok i opplæring uten relevant innhold, kun for å oppfylle plikten om heldagsprogram. 
  • Norskopplæring et gode: Deltakerne opplever tiden i introduksjonsprogrammet, med lønn og profesjonell norskundervisning, som en verdifull ressurs som de ønsker størst mulig utbytte av. 
  • Manglende nivådifferensiering i norskopplæringen: Noen av deltakere har opplevd en undervisningssituasjon som var lite tilpasset deres læringsbehov. Ofte handlet det om at de gikk i klasser med for stor variasjon i nivå, progresjon og forutsetninger for læring. 
  • Opplæring i samfunnskunnskap: Deltakerne var gjennomgående svært fornøyd med samfunnskunnskapsundervisningen som tilbys gjennom introduksjonsprogrammet. 
  • Praksis i introduksjonsprogrammet: Praksis både for språklæring og som mer uformell kvalifisering til arbeidslivet var et mye brukt tiltak i kommunene hvor Fafo gjennomførte brukerundersøkelsen. Det tydeliggjøres ikke alltid for deltakerne hva som er intensjonen med en praksisplassering når de får tilbud om en slik. Det fører til mye frustrasjon.
  • Krav til permanent opphold påvirker prioriteringer: Forskerne fremhever at mange av de intervjuede deltakerne var svært opptatt av, og gjorde valg påvirket av, de krav som stilles for å få permanent opphold. 
  • Undersøkelsen viser også at det er deltakere som ikke vet at de ifølge introduksjonsloven har adgang til å klage på sitt introduksjonsprogram.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?