Et blikk inn i skolen – minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted

Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler i Norge jobber for å forebygge tvangsekteskap og alvorlige frihetsbegrensinger. Fafo har undersøkt hvordan ordningen oppfattes og erfares sett fra elevers, foreldres, kollegaers og skolelederes ståsted.

Utgitt: september 2015

Fafo har utarbeidet rapporten på oppdrag fra IMDi.

Hovedfunnene fra rapporten

Sju av ti elever som har hatt kontakt med en minoritetsrådgiver, sier de er blitt mer motiverte for skolearbeidet. Seks av ti mener de også har fått det bedre hjemme.

«Den ene» som hjelper

Minoritetsrådgivere lykkes i å bygge tillitsforhold og gi hjelp som tar utgangspunkt i hele eleven, går det fram av rapporten. Mange elever og foreldre oppgir at minoritetsrådgiver er “den ene” de har åpnet seg for, og som har sett og hjulpet dem.

Fire elementer, som minoritetsrådgiverne omtaler som de fire K’er, er vesentlige for skape tillit:

  • kontaktsøkende: å være oppsøkende og tilgjengelig
  • konfidensiell: å demonstrere at man er til å stole på
  • kunnskapsrik: å vise kunnskap om ulike familiesettinger og ikke forutsette en type generell norsk normalitet
  • kameratslig: at elevene oppfatter at minoritetsrådgiver bryr seg om dem, ikke bare profesjonelt

Foreldrene møter forståelse

Foreldrene som er intervjuet, oppgir å bli møtt med respekt, forståelse og støtte av minoritetsrådgiveren. De mener det er viktig at minoritetsrådgiveren har kunnskap om kulturspesifikke forhold, og forståelse for hva det innebærer å komme til et nytt land og å møte manglende anerkjennelse. Flere beskriver minoritetsrådgiveren som en brobygger til andre tjenester og aktører. 

Behov for flerkuturell kunnskap blant alle skoleansatte

Rapporten dokumenterer at det er et stort behov for å styrke flerkulturell og integreringsfaglig kunnskap blant alle ansatte i skolen.

At det er behov for minoritetsrådgivere og deres innsats, går fram av rapporten. Samtidig er det mer grunnleggende utfordringer som ikke kan løses gjennom minoritetsrådgivere; For at norsk skole skal kunne gi en mangfoldig elevgruppe et likeverdig skoletilbud, trenger alle ansatte kompetanse om «flerkulturelle elever».

Et mangfoldstilpasset og likeverdig skoletilbud handler ikke bare om språk og tilrettelagt opplæring i fag, men om hele livssituasjonen til elevene, heter det i rapporten.

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Fant du det du lette etter?