Evaluering av empowermentkurs for deltakere i introduksjonsprogrammet i Trondheim kommune

Formålet med rapporten har vært å evaluere utviklingen og gjennomføringen av empowermentkurs, samt gi en beskrivelse av mulige virkninger av et slikt kurs.

Utgitt: Mai 2019

Rambøll har i perioden november 2018 til mai 2019 gjennomført «Evaluering av empowermentkurs for deltakere i introduksjonsprogrammet i Trondheim kommune» på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Formålet har vært å evaluere utviklingen og gjennomføringen av kurset, samt gi en beskrivelse av mulige virkninger av et slikt empowermentkurs. Evalueringen gir også anbefalinger for hvordan et empowermentkurs kan innrettes i fremtiden for å understøtte målene med introduksjonsprogrammet.

Om kurset og evalueringen

Kurset ble holdt av Stiftelsen Kirkens bymisjon Trondheim i samarbeid, med deltakere fra introduksjonsprogrammet i Trondheim kommune. Kurset voldsforebyggende fokus, med en bred definisjon av vold. Det består av rekrutteringssamtale, intervensjonsdel (3 dagers kurs) og oppfølgingssamlinger med bredere tematikk (over ca. 15 uker).

Evalueringen bygger på en prosess-studie underveis mens kurset ble avholdt. Undersøkelsesdesignet gir ikke mulighet til å konkludere om effekt av intervensjonen. Datagrunnlaget er veldig lite, og ved oppstart i februar var det 12 deltakere som deltok. Rambøll har også foretatt en litteraturgjennomgang av sentrale policydokumenter og forskning på empowerment.

Vurdering av kurset

 • Evalueringen viser at kvinnene gjennom kurset tilegner seg ny kunnskap og økt selvtillit. Deltakerne på kurset har også fått en økt bevissthet rundt ulike fenomener, egen situasjon og egen rolle.

 • Noen oppgir at de også har fått økt selvtillit til å ta egne valg, fordi de har blitt bedre kjent med egne ressurser, egne rettigheter og økt kunnskap, som kan bidra til å tydeliggjøre eget handlingsrom og mobilisere til handlekraft.

 • Det har vært store utfordringer med implementering av prosjektet og rekruttering til tiltaket. Det var utfordringer med avklaring rundt formålet med kurset, med innholdet i kurset, rundt hvem som er målgruppa for kurset, hvilket omfang kurset skal ha, framdriftsplanen for kurset, hva som skulle evalueres, samt rekruttering av deltakere. 

 • Det er for tidlig å konkludere med at deltakerne har fått en tydelig holdningsendring, og at eventuelle holdningsendringer fører til adferdsendringer. Det lar seg heller ikke gjøre å konkludere med at det er kurset som driver disse endringene.

Anbefalinger

Rapporten har også sett på hvordan et eventuelt fremtidig empowermentkurs kan innrettes for deltakere i introduksjonsprogrammet. Vurderingen tar utgangspunkt i at formålet er økt måloppnåelse i introduksjonsprogrammet.

Rambøll vurderer at det er to mulige innfallsvinkler i videreutviklingen av kurset:

 1. Kurset kan eksplisitt inneholde kunnskapsformidling, veiledning og motivasjon knyttet til kvalifisering, karriere og arbeid
 2. Kurset kan rette seg mot å forebygge og/eller redusere barrierer som er til hinder for arbeidsdeltakelse, eksempelvis sosial kontroll, valgkompetanse, autonomi og manglende forståelse for det norske systemet

Når det gjelder anbefalinger for metodikk i et slikt kurs, noterer Rambøll at:

 • En dialogbasert form på kurset og gruppeprosessene, bidrar til å fremme deltakernes involvering
 • Åpenhet blant deltakerne og fra kursholdernes side er en suksessfaktor. Dette krever tillit og gjensidig respekt. Små grupper og sammensetning av gruppen kan være viktige faktorer for å få til dette
 • Det er viktig at kursholderne har flerkulturell forståelse, for å kunne sette seg inn i deltakernes utfordringer og behov, og for at deltakerne skal føle at kursholderne forstår dem
 • Evalueringen viser også at det er et suksesskriterium å gå i dybden på temaene i kurset, for å skape en dypere forståelse for konseptene som introduseres, konsekvenser av praksis og betydningen for egen situasjon
 • Erfaringer tilsier at mange i målgruppen har behov for undervisning som går i dybden, repeterer og hvor man bruker konkrete eksempler. Det er viktig å holde et høyt konkretiseringsnivå i formidlingen

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?