Dette er ordningene som var omfattet av studien:

  • Tilskudd til nasjonale ressursmiljø
  • Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner
  • Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og aktiviteter i lokalsamfunn
  • Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere
  • Tilskudd til arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig begrensning av unges frihet 
  • Tilskudd til innsats for særlig utsatte innvandrergrupper

Det er Ideas2evidence og Vista analyse som har evaluert ordningene på oppdrag fra IMDi.

Se flere rapporter om

tilskuddfrivillige organisasjoner og IMDis arbeid.