Evaluering av tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

NIBR (OsloMet) har evaluert tilskuddet til utvikling av kommunale integreringstiltak og foreslår at to tiltak vurderes for pilotering.

Utgitt: 3. desember 2020

NIBR har kommet med tre rapporter som utgjør en større evaluering av tilskuddsordningen «Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak» som NIBR gjennomfører på oppdrag for IMDi. Gjennom tilskuddsordningen skal kommunene prøve ut og utvikle tiltak for å øke kvaliteten på integreringsarbeidet lokalt. Målet med evalueringen er å få mer sikker kunnskap om hva som virker i integreringsarbeidet rettet mot innvandrere.

I rapportene har forskerne gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for de ulike tiltakstypene og vurdert egnetheten for å måle effekten av dem gjennom systematisk utprøving. NIBR foreslår at to tiltak vurderes for pilotering.

De to tiltakene som anbefales pilotert er «Morsmålsstøtte i norskopplæringen for voksne deltakere med lite skolebakgrunn» og «Forkurs utdanningsvalg».

Prosjektet «Morsmålsstøtte i norskopplæringen for deltakere med lite skolebakgrunn» retter seg mot å styrke norskferdighetene for deltakere på spor 1 i introduksjonsprogrammet. Det andre prosjektet, «Forkurs utdanningsvalg», retter seg mot deltakere på spor 2 som har ambisjoner om å ta videregående opplæring. Prosjektenes antatte integreringspotensiale støttes av annen forskning som er belyst i rapporten Kunnskaps-oppsummeringer (rapport 2020:14). Prosjektene som foreslås for pilotering treffer en stor andel av målgruppen for introduksjonsprogrammet.

IMDi er i gang med å vurdere forslagene til pilotering.

Kort om rapportene

  • Delrapport 1 beskriver de åtte tiltakene som ble valgt ut til evaluering. Utvalget ble gjort av NIBR og IMDi i fellesskap, basert på ønsker og innspill fra IMDi og egnethet for videre evaluering. Kommunene er anonymisert i rapportene på bakgrunn av intervjuer med ansatte i kommunene, prosjektledere og deltakere. Syv av de åtte prosjektene retter seg mot deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn, som er den gruppen som står lengst fra arbeidsmarkedet. Ett av prosjektene retter seg mot deltakere med gjennomført grunnskole.
  • Delrapport 2 er en kunnskapsoppsummering som beskriver fem strategier, eller områder hvor det finnes foreliggende forskning. Hensikten med kunnskapsoppsummeringen er å styrke kunnskapsgrunnlaget i de enkelte evalueringene ved hjelp av tidligere forskning, blant annet ved å trekke frem forskning som kan støtte opp om eller eventuelt svekke antatte mekanismer i prosjektene, det vil si om det ser ut til å være «hold i» prosjektenes programteori.
  • Delrapport 3 tar for seg overgangen fra prosessevaluering til pilotering. Rapporten begrunner valg av tiltak for pilotering og foreslår opplegg og forskningsdesign for pilotering og et randomisert kontrollert forsøk.

Se flere rapporter om

integrering og tilskudd.

Fant du det du lette etter?