Foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram

Rapporten ser på omfanget – og innretningen – av tilbud om foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogrammet i landets kommuner.

Utgitt: Februar 2020

Rambøll har på oppdrag fra IMDi sett på hvor mange av kommunene som tilbyr foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet og hvor mange som har nært forestående planer om å opprette et slik tilbud, samt årsaker til at kommuner ikke har et slik tilbud i dag. Rambøll har også undersøkt dekningsgraden av tilbudet, samt sett på hvilke metoder som benyttes i foreldreveiledningen og hvilke deltakere tilbudene rettes mot.

Undersøkelsen er basert på en bred spørreundersøkelse blant kommunene og telefonintervjuer med 20 kommuner. I spørreundersøkelsen deltok 276 kommuner og bydeler, tilsvarende en svarandel på 63 prosent. Intervjudelen besto av ti kommuner som tilbyr foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet, fem kommuner som har nært forestående planer om å etablere et tilbud, og fem kommuner som verken tilbyr foreldreveiledning eller har konkrete planer om det.

Hovedfunn

  • Mange kommuner tilbyr foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet, og store kommuner tilbyr foreldreveiledning i større grad enn små kommuner.
  • Kommunene som tilbyr foreldreveiledning har tilegnet seg veiledningskompetanse gjennom opplæring av ansatte, og i tillegg innhenter en del kommuner veilederkompetanse og tolkekompetanse gjennom interkommunale samarbeid.
  • Åtte av ti kommuner oppgir at de har ansatte som er sertifisert til å gi foreldreveiledning, og blant disse tilbyr to tredjedeler foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram.
  • Kommunene fremhever at det kan være behov for bygge mer og bredere kompetanse på foreldreveiledning i kommunen, slik at tilbudet blir robust og forutsigbart
  • Kommunene som ikke har tilbud om foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet, opplever spesielt tilgang til veilederkompetanse og menneskelige ressurser som viktige forutsetninger for å kunne opprette tilbud.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram og barn og oppvekst.

Fant du det du lette etter?