Frivillig sektor som integreringsarena

Evalueringsrapporten viser at avtalene har bidratt til å styrke arbeidet på integreringsfeltet, samt samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og kommunale aktører.

Utgitt: 9. november 2015

IMDi har inngått intensjonsavtaler med seks landsdekkende frivillige organisasjoner: Frivillighet Norge, Norges Fotballforbund, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, Redd Barna og Røde Kors.

På oppdrag fra IMDi har Ideas2evidence evaluert avtalene. Her er noen hovedfunn fra rapporten.

Økt aktivitet på integreringsfeltet

Evalueringen viser at avtalen har styrket arbeidet overfor flyktninger og innvandrere. Omfanget av organisasjonenes integreringsarbeid har økt i løpet av avtaleperioden, og organisasjonene jobber mer systematisk enn tidligere.

Ønsker mer fokus på inkluderingsarbeidet

Mens IMDi ønsker å stimulere til oppstart av nye aktiviteter, i tråd med avtalens intensjon, ønsker organisasjonene at avtalen gir rom for å følge opp gamle og nye tiltak parallelt.

IMDi har et spesielt fokus på nylig bosatte flyktninger, mens mange av organisasjonenes tiltak er rettet mot innvandrerbefolkningen generelt.

Organisasjonene legger også større vekt på integrering. IMDi derimot ønsker inkludering av personer med minoritetsbakgrunn som aktive medlemmer i organisasjonene i større grad.

Samarbeid med kommunale aktører er viktig

Organisasjonene har utfordringer med å oppfylle kravene om nye aktiviteter og samtidig sikre at aktiviteter blir varige og selvgående. Svake kommandolinjer og begrensede ressurser sentralt og lokalt gjør det krevende å starte opp nye aktiviteter.

Flertallet av lokallagene har videreført, eller ønsker å videreføre, tiltak de har startet i løpet av avtaleperioden. Samtidig er begrenset kunnskap om intensjonsavtalen lokalt. Prosjektkoordinator er en viktig ressurs for å forankre integreringsarbeidet i organisasjonene og sikre god oppfølging av tiltakene.

Avtalene har styrket organisasjonenes mulighet til å inngå samarbeid med kommunale aktører. Dette samarbeidet har vist seg å være avgjørende for vellykket etablering av velfungerende og varige tiltak lokalt.

Anbefalinger for å forbedre avtalen og samarbeidet:

  • Avtalen bør videreføres, og overordnede intensjoner i avtalen bør opprettholdes.
  • Det bør gis en rammebevilgning i stedet for årlige bevilgninger.
  • Målsetting om økt inkludering bør styrkes.
  • IMDis rolle som kompetanseorgan og nettverksbygger bør styrkes.
  • Det bør legges til rette for erfaringsutveksling og samarbeid mellom organisasjonene.
  • Rapporteringsrutiner bør justeres.
  • Mindre vellykkede tiltak bør avsluttes eller prioriteres høyere.
  • Kunnskapen om intensjonsavtalene bør økes i organisasjonene.

Se flere rapporter om

frivillige organisasjoner.

Fant du det du lette etter?