Hvem bestemmer? Ektefellevalg blant unge med innvandrerbakgrunn

Unge som skal gifte seg kan ha ulik grad av innflytelse over beslutningen om ekteskap og valg av ektefelle. De opplever noen ganger press og represalier fra familien hvis de motsetter seg familiens valg av ektefelle.

Utgitt: 2012

Målet med denne undersøkelsen var å få mer kunnskap om betydningen av utdanning, levekår, likestilling og familiepraksis i familier der den unge har hatt liten grad av innflytelse over valg av ektefelle.

Det er Fafo som har gjennomførte undersøkelsen på vegne av IMDi. Forskerne gikk gjennom to større spørreundersøkelser som blant mye annet inneholder informasjon om hvordan unge med minoritetsbakgrunn har funnet ektefellene sine. Den ene er Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelsen blant unge med innvandrerbakgrunn 2006, som omfattet unge med innvandringsbakgrunn under 25 år. Den andre er Fafo-undersøkelsen Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier.

Utdanning synes å påvirke

Analyse av dataene viser at utdanning både hos de unge selv og hos foreldregenerasjonen henger sammen med større selvbestemmelse i partnervalg. Sammenhengene er likevel svake. De som har utdanning på høyere nivå, opplever mer selvbestemmelse enn de som har lavere utdanning.

Mors yrkesdeltakelse: Det å ha en mor som har jobbet fulltid gjennom hele oppveksten, er uvanlig blant ungdom med bakgrunn fra Pakistan, men i det mindretallet som har en slik mor, er det svært mange som har valgt ektefelle selv uten innblanding fra foreldrene.

Partner fra utlandet: Blant dem som har oppgitt å ha stor innflytelse på valg av ektefelle, er det flere som har giftet seg med en partner som er født i Norge. Blant dem som har oppgitt å ha hatt mindre selvbestemmelse, er det flere som har giftet seg med en partner fra utlandet.

Religion har ingen betydning

Deltakerne i begge undersøkelsene ble spurt om hvor mye religion betydde i livene deres. SSB-undersøkelsen spurte også om religiøs aktivitet. Verken det å si at religion var svært viktig, eller det å være svært religiøst aktiv hadde betydning for i hvilken grad man opplevde selvbestemmelse i partnervalg. Dette gjaldt innenfor alle landgrupper og i begge undersøkelser.

Mangel på likestilling påvirker

Forskerne har funnet en relativt klar samvariasjon mellom det å praktisere et tradisjonelt kjønnsrollemønster i familien og det å ha latt foreldrene velge ektefelle for seg.

Rask endring over tid

Forskerne finner også en klar alderseffekt og en etterkommereffekt. Unge har opplevd mer selvbestemmelse enn eldre, og unge etterkommere opplever mer autonomi enn jevnaldrende innvandrere. Andelen blant pakistanske kvinner som sier de har valgt ektefelle selv, varierer fra 8 prosent blant eldre innvandrere til 58 prosent blant de unge etterkommerne. Dette er en markant praksisendring i løpet av en relativt kort periode og tyder på at innarbeidede tradisjoner endres raskt etter hvert som nye generasjoner kommer til.

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Fant du det du lette etter?