Individrapportering 2019

Ideas2evidence har på oppdrag fra IMDi gjennomført en analyse av individ- og prosjektrapporteringer i 2019 fra Jobbsjansen del A, B og Område 1 (tidligere Jobbsjansen del C) i tilskuddsordning for utvikling av kommunale integreringstiltak.

Utgitt: 11. februar 2021

Rapporteringene som danner grunnlaget for denne analyserapporten kommer fra de enkelte prosjektene som mottar tilskudd fra IMDi, og data leveres for hver deltaker som var en del av Jobbsjansen og Område 1. Lignende rapporteringer har blitt gjennomført for hver Jobbsjanse-kohort siden 2005. Denne rapporten føyer seg dermed inn i rekken over det som etter hvert har blitt et svært omfattende kunnskapsgrunnlag for å forstå ordningens virkemåter og resultater.

Rapporten beskriver både den overordnede deltakersammensetningen i 2019, og sammenhengene mellom kjennetegn ved deltakerne som avsluttet programmet i løpet av perioden og måloppnåelse.

Over tid har resultatene i Jobbsjansen del A blitt stadig bedre, og i 2019 oppnår man det beste resultatet hittil i ordningens historie – 76 prosent går over til jobb eller utdanning ved avsluttet program.

Rapportens bekrefter at Jobbsjansens tiltak, metoder og arbeidsmåter ser ut til å gi gode resultater for ulike type deltakere. Det tilsier at prosjektene må videreføre det gode arbeidet med individuelt tilpassede løp med tett oppfølging, brukermedvirkning og ressursfokusert veiledning, og dessuten vektlegge høy kvalitet i norskopplæringen og å tilby arbeidspraksis i ordinær virksomhet til så mange som mulig.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?