Rapporten viser at de fleste registre over ulykker og skader inneholder ikke data om innvandrerbakgrunn. Det finnes også lite forskning og litteratur om innvandrere og ulykker.

Bedre informasjonsgrunnlag viktig for forebygging

På noen områder finnes det allerede forebyggende tiltak rettet mot innvandrere, for eksempel informasjon om brannsikkerhet på flere språk, veileder for ulykkesforebygging, og opplæring i svømming for innvandrere.

Informasjon om innvandrerbakgrunn i forskjellige registre over ulykker er et tiltak som kan tilrettelegge for bedre skadeforebygging.

Faktorer som påvirker ulykkesrisiko

Eksisterende litteratur og forskning peker på noen faktorer som kan ha betydning for innvandreres høyere ulykkesrisiko.

Manglende norskferdigheter, manglende kunnskap om risiko og sikkerhetstiltak, manglende ferdigheter i f.eks. svømming, hyppigere opphold i områder med skaderisiko og hyppigere bruk av produkter som medfører skaderisiko er noen av dem.

Høyere risiko for trafikk- og arbeidsrelaterte skader

Trafikk er et område hvor det er registrert at innvandrere har høyere risiko enn gjennomsnittet. Innvandrere fra Midtøsten og Afrika med norsk førerkort har dobbelt så høy risiko for å bli innblandet i trafikkulykker med personskade som bilførere født i Norge.

Innvandrere har også flere arbeidsrelaterte skader og ulykker. Utenlandske arbeidstakere har 2,25 arbeidsskadedødsfall per 100 000 sysselsatte, mens norske arbeidstakere har 1,78.

Om kartleggingen

Formålet med kartleggingen var å få oversikt over kunnskap i ulike etater/sektorer om i hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn er innblandet i ulykker som medfører personskade. Resultatene skal kunne brukes i arbeidet med skadeforebygging.

Kartleggingen inngår i oppfølgingen av Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014.