Integrering i Skandinavia

Hvordan går det med integreringen av innvandrere i Norge, sammenlignet med andre land? Denne rapporten er en analyse basert på data fra OECD og Eurostat.

Utgitt: 7. april 2016

Analysen tyder på at integreringen i Norge går bra sammenlignet med de andre skandinaviske landene, og gjennomsnittet av EU-landene. Innvandreres utdanningsnivå i Norge er høyt og utdanningsnivået har blitt bedre over tid. Sysselsettingsnivået blant innvandrere er høyere enn i de andre skandinaviske landene og EU. Det samme gjelder inntektsnivået, justert for kjøpekraft.

Analysen viser også at det er stor variasjon mellom ulike grupper av innvandrere. Mye av forklaringen på at Norge skårer høyt på mange av integreringsindikatorene er at vi i løpet av de siste ti årene har opplevd sterk økonomisk vekst og høy etterspørsel etter arbeidskraft. Dette har bidratt til en endret sammensetning av innvandrerbefolkningen, der arbeidsinnvandrere utgjør en høyere andel enn tidligere. Også etablerte innvandrergrupper i Norge har bedret sin situasjon på arbeidsmarkedet.

Rapporten er skrevet av Kristian Rose Tronstad ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), på oppdrag fra IMDi. 

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen.

Fant du det du lette etter?