Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere. Utvikling av digital visuell veileder

Ideas2evidence har, sammen med EGGS Design, fått i oppdrag av IMDi å bidra til bedre oversikt over mulige kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.

Utgitt: Juni 2021

Oversikten skal være i formav en visuell digital veileder, som først og fremst skal være til hjelp for offentlige aktørersom gir voksne innvandrere informasjon og veiledning om kvalifiseringsløp, og særlig NAV, fylkeskommunen og kommunen. Veilederen skal på en enkel måte gjøre disse aktørene bedre kjent med de mulighetene som finnes, og til å sette sammen hensiktsmessige løp. På sikt skal det føre til at flere innvandrere kommer i arbeid og får en varig tilknytning til arbeidslivet.

Veilederen skal dekke områdene norskopplæring, arbeidsrettede tiltak og formell opplæring. Videre skal den gi informasjon om opplæringsrettigheter, hvem som har ansvar for respektive tilbud, organisering og ulike muligheter for finansiering (herunder livsopphold).

For å kunne utvikle en mest mulig treffsikker veileder, har det vært nødvendig å hente inn kunnskap og å systematisere allerede eksisterende kunnskap. Det er dette kunnskapsgrunnlaget som oppsummeres i rapporten. Rapporten tar, for det første, for seg hva som finnes av eksisterende digitalt informasjons-og veiledningsmateriell, hvordandette tas i bruk av praksisfeltet og hvordan det fungerer. Videre oppsummerer vi hva som er sentrale utfordringer i kvalifiseringsordninger og for å oppnå sammenhengende tjenester. Vi beskriverogså hvordan voksne innvandrere selv opplever informasjonen og veiledningen om kvalifiseringsløp som de får fra det offentlige. Sist, men ikke minst, presenterer vi praksisfeltets vurderinger av hva det er viktig å inkludere informasjon om i veilederen. Samlet sett skal denne kunnskapen bidra til at det, som et sluttprodukt av dette oppdraget, utvikles en veileder i tråd med behovene.

Rapporten baserer seg på ekspertintervjuer på nasjonalt og regionalt nivå, deskstudier aveksisterende veiledningsmateriell, samt deskstudierav forskning på kvalifiseringsordninger og innvandreres informasjonsbehov. Videre har vi gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse blant representanter fra NAV, fylkeskommunen og kommunen. Vi har også arrangert workshoper med representanter fra praksisfeltet (et brukerpanel) og et analyseseminar med involverte direktorater6. Inn mot sluttutviklingen av veilederen, skal vi arrangere ytterligere én workshop med praksisfeltet og ett analyseseminar med direktoratene.

Fant du det du lette etter?