Likeverdige tjenester? Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning

Kommunenes tjenestetilbud til etnisk mangfoldig befolkning blir påvirket av at mange brukere har dårlig språk og liten kjennskap til det norske systemet.

Utgitt: 10. november 2015

Dette viser en ny Fafo-rapport som kartlegger storbyenes arbeid med likeverdige offentlige tjenester.

Det er et mål innenfor all offentlige virksomhet at tjenestene skal være likeverdige for alle brukere. Hva innebærer denne målsettingen i praksis – og i hvilken grad lykkes kommunene med dette?

Dette er noen av spørsmålene Fafo-forskere Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde har stilt til ansatte og ledere i barnehager, kvalifiseringsprogram og hjemmebaserte tjenester i fem bydeler i Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Funnene presenteres i Fafo-rapporten “Likeverdige tjenester? Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning”.

Forskjellige tolkninger av begrepet

Ansatte i kommunale tjenester gir svar som viser at det er tre hovedutfordringer for tilrettelagt tjenestetilbud: mangelfulle norskferdigheter hos brukerne, lav kunnskap om og forståelse for det norske samfunnet, samt sosial og økonomisk bakgrunn.

Et annet viktig funn er at målet om likeverdige tjenester framstår som uklart, og tolkningene av begrepet varierer fra ansatt til ansatt og mellom tjenesteområdene.

Prosjektet er finansiert av Byrådsavdelingen for finans- og næring ved Oslo kommune, KS program for storbyrettet forskning, Kristiansand og Stavanger kommune, samt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Se flere rapporter om

likeverdige offentlige tjenester.

Fant du det du lette etter?