Mestring i mottak og kommuner

Mange barn og unge med fluktbakgrunn sliter med traumerelaterte plager. Det er derfor viktig at de får god traumeomsorg i norske kommuner. Teaching Recovery Techniques kan være et nyttig tiltak for unge flyktninger plaget av traumer.

Utgitt: 14. mai 2019

Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet rapporten «Mestring i mottak og kommuner. Implementering og evaluering av Teaching Recovery Techniques i asylmottak og bosettingskommuner i Norge», og har både vært ansvarlig for implementeringen og evalueringen av forsøket. Bufdir, UDI og IMDi har gitt økonomisk støtte til prosjektet.

Teaching Recovery Techniques (TRT) et manualbasert gruppetiltak for å redusere traumerelaterte plager hos barn og unge med fluktbakgrunn. Manualen er utviklet av Children and War Foundation (CAW). Kursledere får opplæring i regi av CAW over to dager, og behøver ikke å ha klinisk utdanning. Tiltaket består av fem moduler over fem uker, og har som formål å utstyre deltakerne med en verktøykasse av mestringsteknikker.

FHI har prøvd ut tiltaket blant 170 barn og unge, hvorav halvparten var enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommuner. Den resterende halvparten bestod av barn og unge plassert i omsorgssentre, mottak for enslige mindreårige og ordinære asylmottak. Deltakerne besvarte spørreskjemaer ved fire ulike tidspunkter, før, underveis og i etterkant av tiltaket, slik at forskerne har kunnet følge utviklingen innen symptomer på post-traumatisk stresslidelse (PTSD) og livskvalitet.

Resultatene tyder på at tiltaket har hatt positive, men moderate effekter for bosatte enslige mindreårige flyktninger, både på PTSD-symptomer og livskvalitet. For mange er plagene såpass omfattende at man vil trenge lenger tid på å oppnå bedring.

Kursledere, enhetsledere og andre ansatte ga uttrykk for at tiltaket fylte et tydelig behov blant barn og unge de har ansvar for. Videre ga de uttrykk for at tiltaket bidro til økt kunnskap og kompetanse om traumerelatert problematikk i de deltakende enhetene.

Fant du det du lette etter?