Omfang av negativ sosial kontroll

De fleste unge i Norge opplever stor grad av selvbestemmelse og at omfanget av negativ sosial kontroll er svært lite. Samtidig bekrefter ny forskning at noen grupper er mer utsatt. Dette kommer frem i en ny undersøkelse Proba har gjort for IMDi.

Utgitt: Oktober 2021

Rapporten ble lansert under et seminar på Kulturhuset i Oslo 19. oktober 2021.

Elever med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for negativ sosial kontroll på de fleste områder. Det gjelder deltakelse på skoleaktiviteter, deltakelse på fritidsaktiviteter, vennskap, tros- og meningsfrihet og opplevelser av reaksjoner, trusler og straff. Aller størst er forskjellen når det gjelder parforhold og seksualitet, hvor elever med innvandrerbakgrunn er langt mer utsatt. De unges frihet er mest begrenset dersom foreldrene er muslimer og religion er viktig for dem.

Mer kontroll under koronapandemien

Under koronapandemien opplever flere at kontrollen er blitt forsterket. Blant dem som er utsatt for de mest alvorlige truslene og restriksjonene fra foreldre svarer nesten én av fem ungdommer at smitteverntiltak i koronapandemien har forverret deres situasjon. Som en ungdom uttalte: «De har blitt strengere og mer kontrollerende. De lar meg ikke gå ut lengre, fordi det skaper skam for familien.»

Dette kommer fram av en ny undersøkelse som Proba samfunnsanalyse har gjennomført på oppdrag fra IMDi. 

Frykt for å bli etterlatt i et annet land

Mer enn én av ti elever med innvandrerbakgrunn er redde for å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje (13 prosent). Et fåtall (3 prosent) oppgir å faktisk ha blitt etterlatt i utlandet. Om lag tre av ti tror det er fordi foreldrene har et ønske om at eleven skulle bli oppdratt i familiens kultur, og nesten like mange tror det beror på at vedkommende har gjort skam på familiens ære. Proba anbefaler at ufrivillige opphold i utlandet, samt trusler om dette, kartlegges regelmessig, slik at IMDi og andre får oppdatert kunnskap og kan sammenlikne over tid. Det samme gjelder negativ sosial kontroll på andre livsområder.

Mer kontroll i Oslo, Vestland og Trøndelag

Er du elev i Oslo, Vestland eller Trøndelag er faren større for at du blir utsatt for kontroll knyttet til fritidsaktiviteter, vennskap, parforhold og tros- og meningsfrihet enn i resten av landet. Flere er utsatt for reaksjoner, straff og trusler enn elever i andre fylker.

Må vite mer

Probas kunnskapsoppsummering viser at det er få undersøkelser som måler omfang av negativ sosial kontroll blant personer fra andre trossamfunn enn islam, og blant personer uten innvandrerbakgrunn.

Videre finner de at gutter og menns opplevelser er lite belyst, både de med og uten innvandrerbakgrunn. I tidligere studier har fokuset i stor grad vært på ungdom og unge voksne. Derfor vet vi lite om negativ sosial kontroll for gutter og menn, innad i parforhold eller blant eldre.

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll.

Fant du det du lette etter?