Seksuelle krenkelser og hjelpesøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn

Æreskultur, og betydningen av kvinners seksuelle ærbarhet for familiens og slektas sosiale omdømme, kan bidra til at kvinner med innvandrerbakgrunn sjeldnere oppsøker hjelp ved seksuelle krenkelser enn andre.

Utgitt: Mars 2022

Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn

NOVA-Rapport-11-2021 (PDF, 2 MB)

Manglende kunnskap om det norske samfunnet, hjelpetilbud og egne rettigheter kan også være en barriere.

Dette kommer fram i rapporten Seksuelle krenkelser og hjelpesøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn, som NOVA og NKVTS har utarbeidet på oppdrag fra IMDi.

Rapporten ble lansert under et seminar 7. mars 2022.

Bildet er imidlertid ikke entydig. Stor variasjonen mellom ulike grupper, og innad i disse, gjør det vanskelig å generalisere. Mye er likt på tvers av majoritet og minoritet. Som én av informantene til undersøkelsen sa: «Alle våre brukere underkommuniserer seksuelle overgrep.»

Samtidig viser rapporten at det er svært lite forskning i Norge, Norden og internasjonalt som berører eller spesifikt omhandler seksuelle krenkelser mot personer med innvandrerbakgrunn. Den beskjedne forskningen som finnes, gir ikke grunnlag for å konkludere entydig om hvorvidt det er forskjeller mellom personer med og uten innvandrerbakgrunn på disse områdene.

Basert på disse funnene anbefales ytterligere forskning på temaet, der også ofre for seksuelle krenkelser blir spurt, og ikke vare de som hjelper dem. I tillegg anbefales flere tiltak som kan settes inn for å senke terskelen for å søke hjelp og legge til rette for flere anmeldelser.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen og negativ sosial kontroll.

Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn

NOVA-Rapport-11-2021 (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?