Ungdom i Ny sjanse

Hvordan kvalifisere ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid? Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har kartlagt åtte Ny sjanse-prosjekter med ungdom som målgruppe. Resultatene og anbefalinger kan leses i denne rapporten.

Utgitt: 2012

Ny sjanse var en forsøksordning som hadde som mål å få innvandrere som ikke er tilknyttet arbeidslivet, over i arbeid eller utdanning. Sommeren 2013 ble Ny sjanse erstattet av en permanent ordning – Jobbsjansen.

Dokumentasjon og en vurdering av arbeidsmetoder som benyttes innenfor Ny sjanse overfor ungdom er et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle gode tilbud for ungdom som står utenfor arbeidsliv og opplæring.

Følgende problemstillinger har vært overordnet for undersøkelsen:

 • Hvordan arbeides det metodisk med rekruttering, kvalifisering, veiledning og oppfølging med målgruppen ungdom i Ny sjanse?
 • Hva opplever målgruppen selv, prosjektledere, prosjektmedarbeidere og samarbeidspartnere som hensiktsmessige og nyttige metoder i rekruttering, kvalifisering, veiledning og oppfølging?
 • Hvilke metoder i arbeidet med ungdom i Ny sjanse vurderes som hensiktsmessige og nyttige, og som kan anbefales videreført overfor målgruppen?
 • Hva framstår eventuelt som annerledes i kvalifiseringsarbeid overfor denne gruppen enn for ungdom for øvrig?

En sammensatt gruppe

Ungdommene i Ny sjanse er ingen homogen gruppe. De har ulik bakgrunn, ulik oppholdstid i Norge og ulik skolebakgrunn. Omtrent halvparten av ungdommene som deltok i 2011 kom fra Somalia (49 prosent), en relativt stor andel kom fra Irak (13 prosent). Ellers fordeler ungdommene seg på mange ulike afrikanske og asiatiske land som Pakistan, Afghanistan og Etiopia.

Dårlig og lite nettverk, dårlig økonomi, manglende utdanning og mangel på egen bolig er de vanlige utfordringer hos ungdommene, beskriver prosjektmedarbeiderne. De fleste er ute av videregående skole, eller har ikke begynt, og mange har vært passive sosialhjelpsmottakere. Ungdommene har også problematisk forhold til familier, har flyktet fra vanskelige forhold og traumatisk bakgrunn, noen fra krigssituasjoner. En del har psykiske vansker, noen har rusproblemer, noen av guttene har vært i fengsel, og en del forstår og snakker norsk dårlig.

De fleste ungdommene ønsker seg jobb når de starter i Ny sjanse. Mange har lav selvtillit og tror de har små sjanser til å oppnå dette.

Suksesskriterier og anbefalinger

Basert på gjennomgangen av Ny sjanse-prosjektene framhever AFI følgende som fornuftige grep eller suksesskriterier som det også anbefales at det arbeides videre med:

 • God dialog med henvisende instans om kriterier og aktuelle deltakere
 • Tett oppfølging – god relasjon – god tilgjengelighet
 • Bruk av konkrete og visuelle pedagogiske virkemiddel
 • Tett kobling mellom norskopplæring og arbeidsplassen
 • God og systematisk bruk av arbeidspraksis
 • Tett samarbeid med arbeidsgivere
 • Tydelig metodikk for proaktiv oppfølging av arbeidsgiver og arbeidsplass
 • Tett samarbeid med skole/voksenopplæring
 • Tydelig metodikk for proaktiv oppfølging av ungdom på arbeidsplass og i skole
 • Integrerte løsninger: Kontinuerlig vurdering av mulighetene for å legge kvalifiserings- og inkluderingsarbeidet i Ny sjanse i integrerte settinger.

AFIs inntrykk er at prosjektene kan lære mer av hverandres erfaringer. En mer systematisk deling av erfaringer mellom prosjektene og -medarbeiderne ville kunne bidra til bedring av dette.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?