Mål og målgruppe

Målet med tiltaket er å bedre progresjon og resultater i norskopplæringen, samt styrke kompetansen om norsk arbeidsliv og aktuelle yrkesveier hos innvandrere med medbragt kompetanse i form av (høyere) utdanning og arbeidserfaring.

Målgruppen er voksne innvandrere, både flyktninger og arbeidsinnvandrere med rett og plikt til opplæring.

Innvandrere med høyere utdanning har gjerne god læringsevne og sterk motivasjon for å lære norsk (spor 3) og komme raskt ut i et kvalifisert arbeidsliv. Målet er at innvandrere i denne gruppen skal kunne oppnå B2-nivå i norsk i løpet av rett-og-plikt-perioden eller i løpet av introduksjonsstønadsperioden. Dette forutsetter et opplæringsløp som tilrettelegges spesifikt for denne gruppen.

Om tiltaket

Bærum voksenopplæring (BKVO) har utviklet og driver helhetlig og intensiv opplæring i norsk på en måte som inkorporerer relevant arbeidslivskunnskap og praksis innen flere yrkessektorer. Det gis norskopplæring på tre nivåer; A1/A2, B1 og B2. Det satses særlig på å få så mange deltakere som mulig opp på B1-nivå på kortest mulig tid ved hjelp av ulike strategier og læremidler. Norskopplæringen er kun 12 timer per uke, så her må det til mye egeninnsats. I tillegg til yrkesrettede semesterkurs tilbys kurs i arbeidslivskunnskap.

Organisering og økonomi

Bærum voksenopplæring har utviklet og gjennomfører tiltaket. Bærum er en stor kommune med mange innvandrere i målgruppen. Dette er en forutsetning for å få til hensiktsmessig inndeling i - og størrelse på - undervisningsgrupper («klassestruktur»). Et variert arbeidsmarked gir grunnlag for å få til relevante opplegg for arbeidspraksiser

IMDis vurdering

  • Tiltaket svarer godt på behov og mål for kvalifisering av innvandrere med høyere utdanning.
  • Tiltaket har mål for norskopplæringen knyttet til progresjon og sluttresultat.
  • Tiltaket gir resultater i form av norskferdigheter – dokumentert gjennom norskprøvene og med resultater langt over landsgjennomsnittene.
  • Tiltaket gir resultater i form av overgang til relevant jobb (eventuelt videregående skole) for stort sett alle deltakere de siste årene. 

Om vurderingen

IMDis kvalitetssikring av god praksis er basert på systematiske vurderinger etter gitte kriterier. Kriteriene er:

  • Resultater – hvilke resultater gir praksisen?
  • Beskrivelser – er praksisen godt beskrevet?
  • Økonomi – hva kreves av ressurser for å gjennomføre praksisen?
  • Overførbarhet – er det mulig å gjennomføre praksisen andre steder?   

Perspektivet om kunnskapsbasert praksis ligger til grunn for IMDis arbeid med god praksis. Det innebærer at praksiser blir vurdert ut ifra: Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap.

IMDis arbeid med god praksis bygger på Rambølls rapport Modell for identifisering og formidling av god praksis.

Kontaktinformasjon 

Navn: Maria Reistad

Stilling og arbeidssted: Avdelingsleder, Voksenopplæringen, Bærum kommune

Telefon: 90 64 41 08, 67 50 67 50

E-post: maria.reistad@baerum.kommune.no