Folkeregistrering for nyankomne flyktninger

Vi ser mange eksempler på at personer som er bosatt etter avtale har feil adresse i Folkeregisteret.

Sist oppdatert: 26. april 2023

Feil adresse i Folkeregisteret fører til feil visning av personene i IMDinett, og fører til forsinkelser i utbetaling av tilskudd.

Årsaken til feil adresse er ofte at personen ikke har meldt flytting til Folkeregisteret etter utflytting fra mottak, eller at personen har sendt flyttemelding med manglende dokumentasjon. Personen blir da stående med mottaksadressen som folkeregistrert adresse selv om de fysisk har flyttet til bosettingskommunen.

Alle som flytter i Norge har plikt til å melde flytting til et skattekontor innen 8 dager etter flyttingen, jfr. lov om folkeregistrering § 6-1. Det er personen selv som har ansvar for å melde flytting, men IMDi anbefaler at kommunene veileder bosatte flyktninger om denne plikten og viktigheten av å melde flytting, samt bistår de som trenger det med å fylle ut flyttemeldingen korrekt.

Skatteetaten har utarbeidet et informasjonsskriv om hvordan man hjelper nyankomne flyktninger med å få riktig adresse i Folkeregisteret, se informasjon-til-de-som-hjelper-nyankomne-flyktninger.pdf (skatteetaten.no)

Utfordringer og konsekvenser for kommunen og den enkelte flyktning

Manglende folkeregistrering i bosettingskommunen får konsekvenser både for den enkelte flyktning og for bosettingskommunen.

  • Flyktningen kan få problemer med å få tilgang til offentlige tjenester.

  • For kommunen vil utbetalinger av tilskudd kunne bli forsinket og registrering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) vil ikke være mulig.

  • Dette fører til stor pågang fra kommunene på IMDis supporttjeneste.
  • UDI informerer også om at manglende eller feil adresse har konsekvenser for utsendelse av vedtak om forlenget oppholdstillatelse. Dette kan føre til at flyktninger får sine vedtak og oppholdskort senere enn de ellers ville ha gjort.

Utfordringer i bosettingsarbeidet

Manglende folkeregistrert adresse i bosettingskommunen kan føre til at personer som er bosatt ikke får BankID, ikke kan søke om bostøtte, motta informasjon i posten fra det offentlig Norge, med mer. IMDi får tilbakemeldinger fra mange kommuner om frustrasjon over hvor tidkrevende arbeidet knyttet til dette kan være.

Integreringstilskudd og særskilte tilskudd blir forsinket

Forutsetningen for at integreringstilskudd og særskilt tilskudd til enslige mindreårige skal utbetales er at personen har fått en folkeregistrert adresse i Folkeregisteret. Manglende registrering av flytting til  bosettingskommunen vil derfor føre til forsinkelser i utbetaling av tilskuddene. Manglende registrering har også konsekvenser for utbetaling av norsktilskudd

Feil visning av målgruppe i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Personlistene i NIR gir oversikt over målgruppen for norskopplæring og introduksjonsprogram, og brukes av kommunene til å følge opp personer i egen kommune. Så lenge personen står med mottakskommune, og ikke bosettingskommune, i NIR dukker ikke disse personene opp i riktige personlister.

Dette kan gjøre det vanskelig for kommunene å fange opp personer som faktisk bor i kommunen, og å tilby norskopplæring og introduksjonsprogram til disse. Samtidig kan det gi utfordringer for vertskommuner for mottak som da har personer på sine lister som ikke skal være der, fordi de ikke bor i kommunen.

Personer vises med feil rettigheter til introduksjonsprogram i NIR

For å fremkomme i NIR med «rett og plikt» eller kun «rett til introduksjonsprogram» må personen være bosatt etter avtale og ha en folkeregistrert adresse i kommunen (familiegjenforente må ha en folkeregistrert adresse i kommunen).

Personer som er bosatt etter avtale, men ennå ikke er folkeregistrert i bosettingskommunen, fremkommer med «Kan tilbys introduksjonsprogram», fremfor «Rett og plikt til introduksjonsprogram» eller «Rett til introduksjonsprogram». Dette vil kunne føre til at kommunen ikke fanger opp/ tilbyr program til disse personene.

Ikke mulig å registrere vedtak i NIR

Kommunen kan kun registrere vedtak og deltakelse i NIR på personer som er folkeregistrert i egen kommune. Hvis personen fremkommer i NIR som fortsatt folkeregistret i kommunen hvor han/hun bodde i mottak, og ikke bosettingskommunen, får ikke bosettingskommunen tilgang til å registrere vedtak og deltakelse i norskopplæring og introduksjonsprogram på personen.

I de tilfeller personen bosettes i kommunen hvor han/hun bodde i mottak oppstår naturlig nok ikke denne problemstillingen.

Norsktilskudd blir forsinket

Et vilkår for å motta norsktilskudd er at det er registrert opplæringsvedtak eller vedtak om fritak i NIR. Så lenge personen ikke er folkeregistrert i bostedskommunen, får ikke bostedskommunen registrert vedtak om norskopplæring. Konsekvensen av dette vil være forsinkede utbetalinger.

Fant du det du lette etter?