Samfunnskunnskap 75 timer

IMDi er nå i havn med å tilpasse NIR til endringer i ordningen samfunnskunnskap for personer omfattet av integreringsloven. Endringene trådte i kraft 1. januar og er basert på ny læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Sist oppdatert: 18. september 2023

Kommunene kan nå benytte NIR for å se hvem som er i målgruppen for ny ordning samfunnskunnskap. Personene som er omfattet av den nye ordningen vises med nytt «timemål» i NIR og kan søkes opp via personlisten for integreringsloven. Det er også mulig å registrere modulbaserte timer samfunnskunnskap på denne gruppen i NIR web.

Hva handler endringene om?

For personer med rett og/eller plikt til opplæring innebærer endringene at opplæring i samfunnskap øker fra 50 til 75 timer, fordelt på 3 moduler.

For asylsøkere starter opplæringen i mottak og fortsetter etter at personen får oppholdstillatelse. Opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere slås altså sammen med opplæring i samfunnskunnskap for personer med oppholdstillatelse, til én ordning.

Ordningen opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere etter introduksjonsloven opphørte samtidig, fra 1.1.2022.

For personer med kun plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er plikten til norsk redusert fra 250 til 225 timer, slik at det totale antallet timer ikke overstiger 300 timer.

Dette innebærer følgende endringer i NIR:

  • Visning av nytt timemål (75 timer) på opplæring i samfunnskunnskap for personer med rett og/eller plikt til opplæring
  • Visning av nytt timemål (25 timer) på opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere
  • Innføring av modulbasert timeregistrering i NIR i tråd med ny læreplan i samfunnskunnskap
  • Mulighet til å filtrere i personlisten i NIR på personer omfattet av henholdsvis ny eller gammel ordning samfunnskunnskap
  • Mulighet til å filtrere i personlisten i NIR på personer omfattet av henholdsvis plikt til å gjennomføre 225 eller 250 timer opplæring i norsk

Les mer om ny læreplan i samfunnskunnskap

Hvem gjelder endringene for?

Den nye samfunnskunnskapsordningen gjelder for personer som får innvilget oppholdstillatelse som gir rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 1.1.2022.

Overgangsreglene innebærer at også de som har søkt fra utlandet og fått innvilget tillatelse før 1. januar 2022, men er ankommet etter 31. desember 2021, er omfattet av den nye ordningen. For personer som har søkt fra utlandet beregnes ankomst fra oppholdstillatelsen er effektuert. For personer som har søkt fra Norge beregnes rett og/eller plikt til opplæring fra vedtaksdato for den første oppholdstillatelsen som gir rett og/eller plikt etter integreringsloven.

For de som har fått oppholdstillatelse og har ankommet før 1.1.2022 gjelder den gamle ordningen i samfunnskunnskap (50 timer).

Endringen gjelder også for asylsøkere som har søkt om opphold etter 1.1.2022, samt asylsøkere i mottak som har gjennomført mindre enn 25 timer samfunnskunnskap for asylsøkere per 31.12.2021.

For full oversikt over overgangsreglene for de ulike gruppene se integreringsforskriften § 73.

 

Hva betyr overgangsreglene for forskjellige grupper?

Personer med oppholdstillatelse:

Gruppe Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - antall timer Personer med kun PLIKT til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - antall timer
Personer som får oppholdstillatelse og ankommer i 2021 50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap
250 timer norsk/norskmål
Personer som får oppholdstillatelse i 2021, men som ankommer etter 1.1.2022 75 timer samfunnskunnskap 75 timer samfunnskunnskap
225 timer norsk/norskmål
Personer som får oppholdstillatelse og ankommer etter 1.1.2022 75 timer samfunnskunnskap 75 timer samfunnskunnskap
225 timer norsk/norskmål

Asylsøkere:

Gruppe Status per 31.12.2021 Status 1.1.2022 Status ved oppholdstillatelse
Asylsøker søkt før 1.1.2021 (etter introduksjonsloven) Har opplæring i norsk kultur norske verdier for asylsøkere Norsk kultur og norske verdier opphører, opplæring i norsk for asylsøkere fortsetter Får 75 timer samfunnskunnskap
Asylsøker søkt etter 1.1.2021 (etter integreringsloven) Har samfunnskunnskap for asylsøkere og har gjennomført mellom 25 - 50 timer på mottak Ingen ytterligere opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak Får 75 timer samfunnskunnskap
Asylsøker søkt etter 1.1.2021 (etter integreringsloven) Har samfunnskunnskap for asylsøkere og har gjennomført mellom 0 – 24 timer på mottak Må gjennomføre 25 timer modulbasert opplæring i mottak Får 75 timer samfunnskunnskap minus opptil 25 timer som ev. er gjennomført på mottak
Asylsøker etter 1.1.2022   Får 25 timer modulbasert opplæring i mottak Får 75 timer samfunnskunnskap minus opptil 25 timer som ev. er gjennomført på mottak

Det er viktig at kommunen etterregistrerer eventuelle timer gjennomført i 2021 i NIR, ettersom asylsøkere som har gjennomført 25 timer samfunnskunnskap eller mer etter integreringsloven i 2021 ikke har plikt til å gjennomføre 25 timer modulbasert samfunnskunnskap etter 1.1.2022.

For ytterligere informasjon:

Tilpasning til overføringstjenesten WS4

Endringene i NIR som følge av ny ordning samfunnskunnskap innebærer enkelte endringer i overføringstjenesten WS4; tjenesten for overføring av data mellom kommunale fagsystem og NIR. IMDi har levert kodeverk for disse endringene til fagsystemleverandørene samtidig med produksjonssetting av endringene i NIR web, slik at de kan tilpasse de kommunale fagsystemene til endringene i NIR så raskt som mulig.

For kommuner som benytter kommunale fagsystem for overføring av opplysninger til NIR gjelder følgende:

  • Kommunen må registrere deltakelse i ny ordning samfunnskunnskap direkte i NIR web, i påvente av at fagsystemleverandører tilpasser sine systemer til endringene i WS4 tjenesten.

Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR

Fant du det du lette etter?